Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Základy veřejné správy Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část (3185)
Základní informace
Základy veřejné správy Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Garant kurzu:
Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Další vyučující v kurzu: doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc., JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D.. JUDr.
David Kryska, Ph.D., JUDr. Ivana Millerová, Dr.

Cíl studia:
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen i pro úředníky ve státní službě a další pracovníky, kteří potřebují získat nebo upevnit znalosti a dovednosti potřebné při výkonu veřejné správy, případně pro zájemce z řad odborné veřejnosti.

Organizace studia:
Kurz bude probíhat ve 4 jednodenních soustředěních po 8 hodinách (celkový rozsah 32 hod.).

Termín: Kurz bude probíhat v letním semestru 2018, termín bude upřesněn.

Základy veřejné správy
Obsahová náplň:
• Ústavní základy veřejné správy (Pojem, druhy a postavení veřejné správy. Systém pramenů práva. Normotvorba veřejné správy. Principy demokratického ústavního systému. Základní lidská práva a svobody. Postavení jednotlivce ve vztazích veřejné správy. Ústavní základy činnosti veřejné správy. Základy evropského správního práva)
• Organizace veřejné správy (Ústavní základy organizace veřejné správy. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy. Správní orgány a správní úřady. Přehled české veřejné správy. Základní organizační principy veřejné správy. Působnost a pravomoc)
• Územní samospráva. (Pojem a znaky územní samosprávy. Územní a osobní základ obcí a krajů. Právní subjektivita obcí a krajů. Druhy obcí. Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů. Právní předpisy obcí a krajů. Orgány obcí a krajů, jejich postavení, působnost a pravomoc. Volby do zastupitelstev obcí a krajů. Místní a krajské referendum. Právní postavení úředníků. Základní instituty zákona o úřednících územních samosprávných celků. Hospodaření obcí a krajů a jeho kontrola. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kontrola a dozor nad činností obcí a krajů)
• Správní řízení (Pojem správního řízení, prameny právní úpravy, ústavní základy správního řízení, správní řízení obecné a zvláštní. Správní řád a jeho systematika. Rozsah působnosti správního řádu, pozitivní a negativní vymezení působnosti. Vztah ke zvláštním předpisům. Základní zásady činnosti správních orgánů. Subjekty správního řízení. Postup před zahájením řízení. Zahájení a průběh správního řízení. Nečinnost správního orgánu, opatření proti nečinnosti. Rozhodnutí ve správním řízení. Systém prostředků přezkoumávání rozhodnutí podle správního řádu. Odvolací řízení. Zvláštnosti řízení o rozkladu. Přezkumné řízení. Obnova řízení)
• Soudní kontrola veřejné správy, správní soudnictví (Zásady správního soudnictví a jeho organizace. Pravomoc správních soudů. Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Ochrana před nečinností správního orgánu. Řízení o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu. Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části. Opravné prostředky)

Forma výuky:
Kombinace přednášek a seminářů, diskuse s účastníky kurzu.žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část
Garant a místo
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Katedra správního práva a správní vědy
Katedra správního práva a správní vědy
Právnická fakulta UK
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
4 jednodenní soustředění
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
8800 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
30.06.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK