Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Řízení o přestupcích - kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné zvdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úedníků (4450)
Základní informace
Řízení o přestupcích - kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné zvdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úedníků
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Cíl studia:
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky.
Kromě toho je určen též pro úředníky ve státní službě, pro advokáty i další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Organizace studia:
Kurz je jednodenní.

Termín konání: 27.5.2019, 9 - 15.30 hodin


Řízení o přestupcích
Obsahová náplň:
• Přestupkové řízení (prameny právní úpravy, subsidiarita správního řádu a úprava ve zvláštních zákonech, základní zásady přestupkového řízení).
• Subjekty řízení (správní orgány, jejich příslušnost, vyloučení úředních osob, okruh účastníků řízení, jejich procesní způsobilost).
• Zahájení a průběh řízení (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, důkazní řízení, ústní jednání, společné řízení, prostředky zajištění průběhu a účelu řízení).
• Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkazní řízení, příkazní řízení na místě).
• Rozhodnutí o přestupku (formy rozhodnutí, rozhodnutí, kterým se obviněný uznává vinným, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o schválení dohody o narovnání).
• Přezkoumávání rozhodnutí (zvláštnosti odvolacího řízení, rozsah přezkumu odvolacího orgánu, připuštění tzv. novot v odvolacím řízení, princip zákazu reformace in peius, mimořádné prostředky přezkoumávání rozhodnutí o přestupku – přezkumné řízení, obnova řízení).
• Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku (aktivní žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, způsoby rozhodnutí správního soudu, moderační oprávnění správního soudu).

žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Katedra správního práva a správní vědy
Katedra správního práva a správní vědy
Právnická fakulta UK
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Květen
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
27.5.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
23.05.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK