Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Pozemkové právo - 2. blok Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: stavební zákon z perspektivy právních vztahů k pozemkům (3940)
Základní informace
Pozemkové právo - 2. blok Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: stavební zákon z perspektivy právních vztahů k pozemkům
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština

Kurz je určen: Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají některými z aspektů právních vztahů k pozemkům, zejména úředníkům územně samosprávných celků (např. úředníkům stavebních úřadů a pozemkových úřadů), úředníkům katastrálních úřadů, úředníkům ústředních orgánů statní správy a dalších úřadů, kteří se ve své praxi zabývají některými aspekty právních vztahů k pozemkům. Kurz je dále určen zájemců z řad odborné veřejnosti, zejména těm, kteří působí v oblasti realit či se zabývají přípravou nových developerských záměrů.
Organizace studia: 2 denní kurz, 14 hodin
Termín konání kurzu: 14. a 15.5.2019
Pozemkové právo - 2. blok Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vzthů k pozemkům: územní a stavební řízení, vyvlastnění, omezení vlastnického práva k pozemku
Obsahová náplň:
Cílem kurzů je seznámit posluchače s vybranými aktuálními otázkami pozemkového práva neboli se specifiky vybraných právních vztahů k pozemkům.
Konkrétně je kurz věnován těmto otázkám:
• územní plánování se zaměřením na podmínky zastavitelnosti pozemků
• územní plánování jako nástroj změny druhu pozemku
• umisťování staveb,
• povolování a užívání staveb
• předpoklady zastavitelnosti pozemků.
• Specifika umisťování a povolování stavebních záměrů podléhajících posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
• soukromoprávní titul k umístění stavby na cizím pozemku
• účastníci řízení a jejich námitky
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí
Katedra práva životního prostředí
Právnická fakulta UK
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
Krátkodobé
14 (v hodinách celkem)
14.5.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
4400 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
nám. Curieových 7, Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221005503
30.04.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK