Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSGG1)
Základní informace
Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Studium je určeno pouze absolventům magisterských a inženýrských studijních oborů geografických či oborů příbuzných (ekologie, životní prostředí, regionální ekonomie apod.), kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku geografie na základních a středních školách.

Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Studium je rozloženo do 4 semestrů, lze jej prodloužit na 6 semestrů. Do této doby musí účastník vykonat všechny dílčí zápočty a zkoušky, Závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie a Závěrečnou zkoušku z didaktiky biologie. Obhajobu závěrečné písemné práce musí student absolvovat nejpozději do 2 let od splnění poslední dílčí studijní podmínky.

Kurz je otevřen při minimálním počtu 5 studentů, maximální počet účastníků za semestr činí 15 studentů.
MŠMT
50492/20012-201
Doplňující pedagogické studium - geografie
ano
Ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského respektive inženýrského stupně studijních geografických, případně jim blízkých programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vědy o Zemi
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Katedra sociální geografie a region. rozvoje
Katedra sociální geografie a region. rozvoje
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
01.10.2018
5
254 (v hodinách celkem)
+ 2 roky na obhájení záv. práce
Pátek - Sobota
Poplatky a financování
4500 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do kurzu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru. V případě prodloužení kurzu je poplatek za každý další semestr 4500 Kč
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2018
elektronicky od 1.6. do 20.9.2018
bez přijímací zkoušky
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK