Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Konverzační jazykový kurz - Francouzština pro seniory (4648)
Základní informace
Konverzační jazykový kurz - Francouzština pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Jazykové centrum [21-JC]
prezenční
francouzština
Popis předpokládané úrovně:
Kurz je určen zájemcům z řad seniorů, kteří již ovládají základní gramatická pravidla a potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích. Rozumějí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (rodina, nákupy, bydlení, zaměstnání). Dokážou komunikovat prostřednictvím jednoduchých úloh, jež vyžadují přímou výměnu informací o běžných skutečnostech. Mají základní jazykový repertoár, který jim umožňuje, aby se vyjadřovali v rámci každodenních předvídatelných situací jednoduchou formou.

Anotace:
Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů, porozumění psanému nebo vyslechnutému testu, samostatný ústní projev (monolog i dialog) s cílem zopakovat si, upevnit a rozvíjet slovní zásobu a gramatiku tak, aby byl posluchač po absolvování kurzu schopen komunikovat ve francouzštině v běžných situacích. Důraz je též kladen na rozvoj interkulturní kompetence. Široce definovaná témata jsou modifikována podle konkrétních potřeb, zájmů a preferencí posluchačů.
Konverzační jazykový kurz - Francouzština pro seniory
Osnova přednášek:
- Faisons connaissance
- Les médias et notre quotidien
- Vivre ses loisirs
- Destinations
- Familles et générations
- Etudier et / ou travailler
- Etre en forme
- Mettez la table
- Douce France

maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Jazykové centrum
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta,CDV, Jindřišská 27, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK