Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Země bez víry? Kapitoly z náboženských dějin českých zemí od přijetí křesťanství do pobělohorské rekatolizace (4631)
Základní informace
Země bez víry? Kapitoly z náboženských dějin českých zemí od přijetí křesťanství do pobělohorské rekatolizace
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav českých dějin [21-UCD]
prezenční
čeština
Jednosemestrální kurz představuje základní trendy církevního vývoje českých zemí v době předmoderní, tj. od přijetí a prohloubení křesťanství a vytváření církevní organizace přes různé podoby středověkých církevních institucí a zbožnosti, husitské hnutí a jeho důsledky, vývoj společnosti více vyznání v době předbělohorské a její zánik v souvislosti s Bílou horou a exilem. Přednášející se budou věnovat dále každodennosti středověké farnosti, všednímu životu světských duchovních i řeholníků a řeholnic. Na jednu stranu se pokusí o objektivní, tj. konfesně nepodmíněný pohled na složité duchovní dějiny českého prostoru, na druhou stranu ukáží, že pro pochopení života našich předků je nezbytné přijmout i duchovní rozměr jejich existence a že křesťanství – v katolické či protestantské podobě – určovalo naše dějiny nejméně do poloviny 20. století. Přednášky doprovodí powerpointové prezentace či práce s autentickými prameny k vybraným problémům.
Země bez víry? Kapitoly z náboženských dějin českých zemí od přijetí křesťanství do pobělohorské rekatolizace
Osnova přednášek:
- Christianizace a počátky křesťanské církve v českých zemích
- Mikrosvět středověké farnosti a cesty k jeho poznání
- Vztah církve a státu
- Země dvojího lidu (utrakvistická církev v Čechách)
- Život duchovních ve středověku
- Konfesní situace v předbělohorské době – církve, sekty, konflikty
- Tridentský koncil, obnovení pražského arcibiskupství a diecézní správa českých zemí raného novověku
- Kláštery v českých zemích ve středověku a raném novověku. Všední život v klášteře.
- Pobělohorská rekatolizace a pobělohorský exil

maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Ústav českých dějin
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
Krátkodobé
18 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozotická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK