Mimořádné studium (v AJ) (4105)
Základní informace
Mimořádné studium (v AJ)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní oddělení [32-STUD]
kombinovaný
angličtina
Posluchači mimořádného studia si mohou zapsat vyučovaný předmět, resp. předměty v daném semestru. Vyžadují-lito kapacitní důvody, může fakulta omezit počet posluchačů, kteří si mohou zapsat daný předmět. Studium probíhá v kombinované formě studia,pokud ovšem posluchačům mimořádného studia dovolí čas, mohou se zúčastňovat přednášek i cvičení se studenty v prezenčním studiu. V tomto druhu studia není povinná kontrola splněných povinností, tzn. že záleží na vůli posluchače mimořádného studia, zda bude skládat z předmětů zkoušky a zápočty. Zkoušky a zápočty ze zapsaných předmětů však musí uchazeč vykonat nejpozději do konce akademického roku, na který byl ke studiu přijat a ve kterém si předměty rovněž zapsal.
Mimořádné studium (v AJ)
Ne.
Podmínkou pro přijetí je doložení znalosti anglického jazyka na úrovni alespoň C1.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Není stanoven
Garant a místo
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
2
100 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
70000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Mgr. Kristýna Kysilková, Ph.D.
kysilkova@dekanat.mff.cuni.cz
951551217
11.10.2018
Originál přihlášky si uchazeč může podat v termínu pro elektronický zápis do ZS nebo LS, který je uveden v harmonogramu příslušného akademického roku na adrese:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ud.htm. Spolu s přihláškou přinese podepsaný formulář o bezpečnosti, který je uveden na adrese:
http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod Celoživotním vzděláváním.
Rovněž doručí doklad o uhrazení částky za mimořádné studium. Číslo účtu je: 21210277/0100, variabilní symbol je 7, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.