Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Mimořádné studium (3444)
Základní informace
Mimořádné studium
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní oddělení [32-STUD]
kombinovaný
čeština
Posluchači mimořádného studia si mohou zapsat vyučovaný předmět, resp. předměty v daném semestru. Vyžadují-li to kapacitní důvody, může fakulta omezit počet posluchačů, kteří si mohou zapsat daný předmět. Studium probíhá v kombinované formě studia, pokud ovšem posluchačům mimořádného studia dovolí čas, mohou se zúčastňovat přednášek i cvičení se studenty v prezenčním studiu. V tomto druhu studia není povinná kontrola splněných povinností, tzn. že záleží na vůli posluchače mimořádného studia, zda bude skládat z předmětů zkoušky a zápočty. Zkoušky a zápočty ze zapsaných předmětů však musí uchazeč vykonat nejpozději do konce akademického roku, na který byl ke studiu přijat a ve kterém si předměty rovněž zapsal.
Mimořádné studium
Ne.
Podmínkou pro přijetí je doložení znalosti českého nebo slovenského jazyka jedním z následujících způsobů:
- dokladem o absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
- dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia v českém nebo slovenském jazyce na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR,
- dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Garant a místo
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
2
100 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
951 551 259
11.10.2018
Originál přihlášky si uchazeč může podat v termínu pro elektronický zápis do ZS nebo LS, který je uveden v harmonogramu příslušného akademického roku na adrese:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ud.htm.
Spolu s přihláškou přinese podepsaný formulář o bezpečnosti, který je uveden na adrese: http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod Celoživotním vzděláváním.
Rovněž doručí doklad o uhrazení částky za mimořádné studium. Číslo účtu je: 21210277/0100, variabilní symbol je 7, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
Další informace
https://www.mff.cuni.cz/studium/czv/mimoradne.htm
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK