Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Meteorologie a současná společnost (4503)
Základní informace
Meteorologie a současná společnost
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra fyziky atmosféry [32-KFA]
kombinovaný
čeština
Kurz poskytne přehled o hlavních soudobých úkolech meteorologie a jejích přínosech pro život společnosti. V úvodní části budou posluchači seznámeni se základními charakteristikami zemské atmosféry a s hlavními v ní probíhajícími procesy. Následující část bude věnována problematice současné předpovědi počasí se zahrnutím informací o využití družicových, radiolokačních a dalších moderních technických prostředků k získávání meteorologických dat, pozornost bude věnována i zdrojům předpovědí a jejich kvalitě na internetu a v mobilních aplikacích. Dále budou posluchači seznámeni s aktuálními úkoly meteorologie v tematické oblasti ochrany čistoty ovzduší a s jejími dalšími environmentálními aplikacemi. Půjde mj. o aplikovanou klimatologii, interakce mezi lidskou činností a atmosférou, popř. komplexním klimatickým systémem. Budou též zahrnuty přínosy meteorologie pro významné oblasti národního hospodářství (zemědělství, doprava, energetika apod.), odpovídající pozornost bude věnována nebezpečným meteorologickým jevům z hlediska kooperací meteorologů se složkami tzv. krizového managementu.
Meteorologie a současná společnost
Výuka bude probíhat 1x za 14 dní ve čtvrtek od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8-Trója.
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Garant a místo
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Katedra fyziky atmosféry
Katedra fyziky atmosféry
V Holešovičkách 2, Praha 8 - Troja
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
2
20 (v hodinách celkem)
1x za čtnáct dní ve čtvrtek od 14:00 - 15:30 hod
Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,–
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
29.06.2018
Termín pro podání přihlášky je závazný
5.2.2018-29.6.2018
Termín pro podání přihlášek je do 29. 6. 2018, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2018/2019 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK