Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Výuka matematiky s podporou dynamického software (3945)
Základní informace
Výuka matematiky s podporou dynamického software
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky [32-KDM]
prezenční
čeština
Absolventi kurzu získají dovednosti potřebné k využívání dynamického software ve výuce matematiky a seznámí se s možnostmi jeho zařazení do různých témat školské matematiky. Dále se seznámí s přínosy i riziky integrace programu dynamické matematiky a s možnostmi jeho využití k motivaci žáků a zvýšení jejich zájmu o matematiku.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Výuka matematiky s podporou dynamického software
24 hodin; Základy ovládání programu dynamické matematiky GeoGebra, Analytická geometrie v rovině, Funkce, jejich grafy a vlastnosti, rovnice a nerovnice, Statistické zpracování dat, Algebra a CAS, GeoGebra 3D a další okna programu.

31. 1. 2019

Petra Surynková – Základy ovládání programu dynamické geometrie GeoGebra
V úvodním bloku se účastníci seznámí s prostředím programu a s příkazy zadávanými v příkazovém řádku programu. Možnosti a vlastnosti programu budou demonstrovány prostřednictvím řešení planimetrických středoškolských úloh, ve kterých budou k řešení využívány množiny bodů dané vlastnosti, shodná a podobná zobrazení. V rámci úloh budou používány dynamické vlastnosti GeoGebry (zejména posuvníky), krokování konstrukce včetně zobrazování zápisu konstrukce.


14. 2. 2019

Jarmila Robová - Funkce, jejich grafy a vlastnosti, rovnice a nerovnice
Druhý blok bude zaměřen na využití programu při výuce elementárních funkcí a sestrojování jejich grafů. Budou zkoumány vlastnosti funkcí pomocí příkazů programu a jeho dynamických nástrojů (posuvník, stopa) včetně sestavování tabulek funkčních hodnot. Grafy funkcí budou využity při řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. Součástí bloku budou úlohy ilustrující přínosy a rizika integrace programu.


21. 2. 2019

Petra Surynková - Analytická geometrie v rovině
V rámci třetího bloku budou řešeny náročnější středoškolské konstrukční úlohy (např. Apollóniovy úlohy). Dále bude probíráno pokročilejší ovládání programu GeoGebra včetně tvorby vlastních nových nástrojů (makrokonstrukcí), exportování obrázků a appletů. Účastníci se rovněž seznámí s využitím programu při výuce analytické geometrie v rovině, budou řešeny příklady vztahující se k operacím s vektory a ke kuželosečkám.


28. 2. 2019

Šárka Gergelitsová - Algebra, CAS a pokročilejší nástroje pro tvorbu appletů
Čtvrtý blok bude zaměřen na využití dynamického software ve výuce algebry (úpravy matematických výrazů bez příkazů CAS, dělitelnost čísel) a na vytváření seznamů a jejich využití v úlohách o posloupnostech. Účastníci se naučí využívat objekt Text včetně souvisejících příkazů a vytvářet interaktivní applety. Dále budou zkoumány příkazy okna CAS (symbolické úpravy a výpočty, řešení rovnic) a možnosti programu ve výuce komplexních čísel.


7. 3. 2019

Šárka Gergelitsová - Další okna v programu GeoGebra, GeoGebra 3D
V pátém bloku se účastníci seznámí s dalšími okny programu GeoGebra a s možnostmi provázání různých způsobů zobrazení matematických objektů v těchto oknech. Účastníci se naučí pracovat zejména s 3D grafickým náhledem, manipulovat v něm s objekty a řešit zde polohové i metrické úlohy (konstrukce mnohostěnů a jejich řezy, vzdálenosti objektů, objemy a povrchy těles) včetně úloh přispívajících k rozvoji prostorové představivosti žáků. Součástí bloku bude také zobrazování křivek a ploch v prostoru v rozsahu středoškolského učiva.


14. 3. 2019

Jana Hromadová - Statistické zpracování dat
V šestém bloku se účastníci seznámí s využitím dynamického software při zpracování dat v rámci statistických šetření. Vedle zadávání dat do souborů v daném software budou řešeny úlohy na výpočet charakteristik polohy i variability (průměr, medián, modus, percentil, kvartil, směrodatná odchylka). Dále se účastníci naučí v prostředí dynamického programu sestrojovat statistické grafy (bodový graf, sloupcový graf, histogram, krabičkový diagram) a určovat statistické závislosti (korelace).

bez přijímací zkoušky
Podmínkou pro získání osvědčení je minimální 60% účast.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Garant a místo
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Katedra didaktiky matematiky
Katedra didaktiky matematiky
MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
31.01.2019
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
31.1.2019-14.3.2019
Čtvrtek
31.1.2019
14.3.2019
Poplatky a financování
900 Kč / program
Přihláška
MFF UK, KDM, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Katedra didaktiky matematiky
Mgr. Alena Blažková
blazkova@karlin.mff.cuni.cz
951553226
27.01.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK