Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Základy medicíny (4138)
Základní informace
Základy medicíny
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
čeština
Předměty 1. ročníku magisterského studijního programu všeobecné lékařství s výjimkou praxe a volitelných předmětů
Základy medicíny
ne
Kurz je určen uchazečům s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Splnění podmínky se dokládá ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom) spolu s přihláškou.
2. Další podmínky pro přijetí do kurzu jsou:
a) uchazeč není a nikdy nebyl účastníkem programu celoživotního vzdělávání ve stejném kurzu na 3. LF, ani není a nebyl studentem 3. LF ve studijním programu, dle jehož studijního plánu zvolený kurz celoživotního vzdělávání probíhá nebo probíhal;
b) absolvování celého přijímacího řízení (vč. přijímací zkoušky v řádném či náhradním termínu) na 3. LF do studijního programu Všeobecné lékařství a nepřijetí ke studiu v akademickém roce 2017/2018 z důvodů získání nižšího počtu bodů, než je hranice stanovená děkanem fakulty pro přijetí.
3. Pořadí uchazečů, kteří splnili všechny podmínky pro přijetí, se stanoví dle bodového zisku získaného u řádné přijímací zkoušky do studijního programu, dle jehož studijního plánu zvolený kurz celoživotního vzdělání probíhá.
4. O počtu přijatých účastníků rozhoduje děkan.
5. Uchazeč se stane účastníkem kurzu na základě uzavření smlouvy o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání s 3. LF.
6. Smlouvu uzavře fakulta pouze s uchazečem, který splnil všechny podmínky stanovené tímto opatřením a který předložil fakultě doklad o tom, že jeho odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám na území České republiky je kryta pojistnou smlouvou s minimální výší plnění pro jednu pojistnou událost 500.000,- Kč po celou dobu trvání kurzu podle čl. I.
7. Uchazeč nesmí být v den podpisu smlouvy o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání a po celou dobu své účasti v něm studentem 3. LF.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
54
Garant a místo
MUDr. David Marx, Ph.D.
Děkanát - studijní oddělení
Děkanát - studijní oddělení
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
750 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
60000 Kč / rok
Přihláška
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Děkanát - studijní oddělení
Monika Marková
monika.markova@lf3.cuni.cz
267 102 205
15.09.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK