Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Studium k výkonu specializované činnosti pro školní metodiky prevence 3 (2820)
Základní informace
Studium k výkonu specializované činnosti pro školní metodiky prevence 3
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze [11-00611]
prezenční
čeština
Specializační studium je založeno na nejnovějších poznatcích, jeho obsah vychází z úzké spolupráce výzkumníků i praktiků v oblasti prevence a následuje aktuální trendy.
V průběhu studia získáte jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti nezbytné k práci školního metodika prevence. Jednotlivé lekce probíhají formou přednášek nebo workshopů, přičemž je kladen důraz na aktivní zapojení frekventantů kurzu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
41822/2012-201
Celoživotní vzdělávání nelékařů - na výkon povolání
Od března 2016 do října 2017
1x měsíčně ve dvoudenních blocích (ĆT, PÁ)
Obecná část výuky: přednášky, workshopy
stáž ve specializovaném zařízení 16 hodin vč supervize
konzultace závěrečné práce
ústní závěrečná zkouška a obhajoba písemné práce
příprava nebo výkon školního metodika prevence

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Zdravotní péče – obory jinde neuvedené
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
317/2005 Sb. § 9c
Garant a místo
Mgr. Lucie Jurystová
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Praha 2, Apolinářská 4
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Říjen
31.03.2016
4
248 (v hodinách celkem)
Čtvrtek - Pátek
Poplatky a financování
15000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
www.acvz.cz
Děkanát
Eva Svobodová
esvob@lf1.cuni.cz
224964571
02.10.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK