Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 112)
 
  
Stavební právo (4071)
Základní informace
Stavební právo
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Cíl studia:
Cílem výuky je poskytnout přehled o nejnovějším stavu právní úpravy a její praktické aplikace v dané oblasti. Studium je zaměřeno zásadně na absolventy vysokých škol (právníky i neprávníky). Výjimečně mohou být do kurzu zařazeni zaměstnanci státní správy se středoškolským vzděláním
Stavební právo
Obsahová náplň:
Základní náplní kurzu bude tzv. veřejné stavební právo - stavební zákon a jeho zázemí v obecných institutech správního práva (správní činnost, správní dozor, správní trestání, správní řízení, kontroly státní správy). Podstatná část výkladu bude věnována jednak zkušenostem otázkám aplikací institutů stavebního zákona, jednak novinkám z jeho tzv. velké novely, která nabude účinnosti začátkem r. 2018. Pozornost bude též věnována základním občanskoprávním a obchodněprávním souvislostem výstavby, a to zejména ve vztahu k reformě soukromého práva, jakož i vybraným souvislostem finančněprávním a trestněprávním.
1) Působnost orgánů veřejné správy v oblasti výstavby.
2) Správní postupy v oblasti výstavby.
3) Obecné nástroje územního plánování.
4) Územní rozhodování.
5) Provádění staveb a jejich změn.
6) Užívání a odstranění staveb.
7) Správní řízení v oblasti výstavby.
8) Správní dozor v oblasti výstavby.
9) Správní odpovědnost ve výstavbě.
10) Soudní kontroly veřejné správy a výstavba.
11) Vliv staveb na životní prostředí.
12) Podnikání ve výstavbě.
13) Věcná práva ke stavbám.
14) Katastr nemovitostí.
15) Veřejnoprávní omezení vlastnického práva ke stavbě.
16) Sousedská práva a výstavba.
17) Vybrané smluvní typy ve výstavbě.
18) Odpovědnost za vady ve výstavbě.
19) Náhrada škody ve výstavbě.
20) Zadávání veřejných zakázek ve výstavbě.
21) Daně a poplatky související s výstavbou.
22) Trestní odpovědnost a výstavba.
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Katedra správního práva a správní vědy
Katedra správního práva a správní vědy
Právnická fakulta UK
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
1
96 (v hodinách celkem)
první sopustředění 6.-8.11.2017
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
12000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta Uk, nám. Curieových 7, Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
25.10.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK