Autogenní trénink - základní stupeň (4024)
Základní informace
Autogenní trénink - základní stupeň
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky [41-KPG]
prezenční
čeština
Program je tvořen šesti dvouhodinovými semináři, které se skládají z teoretické i praktické výuky a jsou doplněny on-line kurzem. Cílem programu je osvojení základního stupně autogenního tréninku - účinné relaxační metody, která spočívá v koncentrativním sebeuvolnění. Metoda vychází ze vzájemných souvislostí mezi psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím příčně pruhovaného svalstva. Využití autogenního tréninku je široké: relaxace, podpůrná léčba různých neurotických poruch, funkčních poruch, psychosomatických onemocnění, zdokonalování vlastních schopností, posilování psychické odolnosti, zvládání zátěže, trémy atd. Pojetí výuky zohledňuje specifika příslušníků pedagogických povolání.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
12872/2011-25
vychovatelství
Výuka je rozložena do šesti setkání (po dvou vyučovacích hodinách), která probíhají v odpoledních, příp. večerních hodinách jednou za dva týdny. V zimním semestru výuka probíhá od října do prosince, v letním od března do května. Konkrétní data výuky jsou stanovena na základě dohody, s přihédnutím k časovým možnostem přihlášenýých zájemců.
8
Vstupní podmínkou je odborná způsobilost pedagogického pracovníka ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb. (tzn. kvalifikace učitele, vychovatele, asistenta pedagoga, pedagoga volného času aj.).

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Program není kreditní.
získání dalších odborných znalostí v oboru
Ve smyslu § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
zimní i letní semestr, Říjen
1
12 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, katedra pedagogiky, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Katedra pedagogiky
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz
221900219
29.09.2017
Zájemci se mohou registrovat průběžně, a to elektronickou poštou. Písemnou přihlášku s veškerými náležitostmi vyplní v den zahájení výuky.
Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/