Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Hudební výchova - rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (2122)
Základní informace
Hudební výchova - rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Kurz vybaví absolventa vědomostmi a praktickými dovednostmi v odborných disciplínách aprobačního předmětu tak, aby je byl schopen aplikovat společně s pedagogicko-psychologickými a oborově didaktickými disciplínami do hudebně pedagogické praxe ve vzájemné provázanosti všech složek v rovině teoretické i praktické. Základ studia tvoří předměty, které se týkají rozvíjení hudebně pedagogických dovedností v nejširším slova smyslu. Důraz je kladen na hudební, pedagogickou a hudebně didaktickou přípravu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
12872/2011-25
Hudební výchova - rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
ne
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Vykonání talentové zkoušky.

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
§ 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
M. Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
6
326 (v hodinách celkem)
bloková výuka - 2 týdny/semestr
Poplatky a financování
9100 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 697117
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
30.08.2017
01.09.2017-16.09.2017
Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/khv/celozivotni-vzdelavani/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK