Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 91)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (3484)
Základní informace
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra germanistiky [41-KG]
prezenční
čeština
Studium k rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno na teoretické lingvistické, literárně vědné a kulturologické disciplíny, v neposlední řadě na didaktiku studovaného jazyka, z jejíhož pohledu jsou výše uvedené disciplíny studujícím zprostředkovávány.
MŠMT
12872/2011-25
Německý jazyk - rozšiřující pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Výuka ve vzdělávacím programu je rozložena do pěti semestrů. Výuka v každém semestru probíhá přibl. 8 týdnů. Celková hodinová dotace činí 364 hodin.
10
Předpokládaná vstupní úroveň je B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Úroveň znalostí německého jazyka je zjišťována v rámci přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
1. část písemná - test z gramatiky (morfologie a syntax) a slovní zásoby současného německého jazyka, čtení s porozuměním
2. část ústní - zjištění úrovně komunikačních kompetencí vč. interakce v rámci rozhovoru.

Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
kredity nejsou udělovány
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Katedra germanistiky
Katedra germanistiky
Celetná 13, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
5
364 (v hodinách celkem)
8 konzultací za semestr
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
30000 Kč / program
400 Kč
Celková úplata za studium dle standardní doby studia činí 30000,- Kč, 6000,- za semestr.
Upřesnění platebních údajů obdrží studenti po úspěšném přijetí ke studiu.
Poplatky za přihlášku:
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
28.08.2017
1. kolo do 22.6. 2017 a 2. kolo do 28.8.2017
1. termín přijímací zkoušky: 27. června 2017, Katedra germanistiky, Celetná 13, Praha 1
2. termín přijímací zkoušky: 4. září 2017 v 9:00, Katedra germanistiky, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Ústní i písemná část přijímací zkoušky probíhají v jeden den, v max. čase 2 hodiny.
Další informace
www.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK