Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Výtvarná výchova (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ) (2518)
Základní informace
Výtvarná výchova (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné výchovy [41-KVV]
kombinovaný
čeština
Cílem kurzu je připravit absolventy jiných magisterských oborů na kvalifikovanou výuku výtvarné výchovy na druhém stupni ZŠ a na SŠ. Znamená to na základě jejich zájmu o obor uspořádat znalosti posluchačů v oblasti dějin a teorie výtvarné kultury, se zvláštním zřetelem k současnému výtvarnému umění a vizuální kultuře, seznámit je s teorií a didaktikou výtvarné výchovy a připravit je na práci se současnými kurikulárními dokumenty. Studium dále bude podněcovat a rozvíjet jejich vlastní tvořivé experimenty se zřetelem k dalšímu uplatnění v přípravě, plánování a realizaci výuky výtvarné výchovy na běžných základních školách a gymnáziích.

více informací na webu katedry výtvarné výchovy: http://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-1.html
MŠMT
12872/211-25
Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
ne
20
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
Úspěšné složení přijímací zkoušky.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
§ 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání ...
Garant a místo
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Katedra výtvarné výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Praha 1, M. Rettigové 8
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Říjen
4
260 (v hodinách celkem)
260 hodin; v každém semestru jedna sobota
Pátek
Poplatky a financování
16500 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol:
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
leonora.kitzbergerova@pedf.cuni.cz
221900220
15.06.2017
Písemný oborový test (obdobný jako test bakalářského studia) a oborová zkouška z výtvarných dovedností (výtvarný projekt na zadané téma)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK