Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství chemie pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (2839)
Základní informace
Učitelství chemie pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra chemie a didaktiky chemie [41-KCHDCH]
učitel
prezenční
čeština
Studium k rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
MŠMT
12872/2011-25
Učitelství chemie pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Studium proběhne ve třech blocích - semestrech. Konkrétní rozvržení bude upřesněno pokud se kurz naplní a bude přihlášeno minimálně 15 účástníků. Bereme v úvahu, že frekventanti kurzu si potřebují svou účast na jednotlivých blocích včas zajistit.
Blok 1: Obecná a fyzikální chemie, Anorganická chemie, Analytická chemie
Blok 2: Organická chemie, Biochemie, Aplikovaná chemie
Blok 3: Didaktika chemie pro ZŠ a SŠ, technika školních pokusů, Nové terndy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ
Po splnění všech studijních zápočtů a zkoušek (písemných a/nebo ústních) bude studijní program ukončen obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu 20-30 stran a závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Úspěšní absolventi získávají osvědčení o kvalifikaci Učitel chemie pro střední školy a 2. stupeň ZŠ.
30
Absolvent magisterského vzdělávacího programu VŠ, učitelství VVP, požadováno předložení ověřené kopie VŠ diplomu.
Účast v prezenční výuce, plnění zadaných úkolů, dílčích zápočtů, zkoušek a laboratorních cvičení.

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Úspěšní absolventi získávají osvědčení o kvalifikaci Učitel chemie pro střední školy a 2. stupeň ZŠ.
§ 8, 9 zákona 563/2004 sb. ve znění novely 198/2012 Sb.
Garant a místo
doc. RNDr. Karel Holada, CSc.
Katedra chemie a didaktiky chemie
Katedra chemie a didaktiky chemie
Katedra chemie a didaktiky chemie, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2017/2018
Červen
3
315 (v hodinách celkem)
3 oddělené bloky výuky - bude upřesněno
Poplatky a financování
23000 Kč / program
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol:


Kurz bude otevřen pro minimální počet 15 uchazečů. Konkrétní termíny výuky budou upřesněny na základě skutečného počtu přihlášených.
Přihláška
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Katedra chemie a didaktiky chemie
Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.
hana.kotoucova@pedf.cuni.cz
607880228
30.08.2017
V případě nejasností se, prosím, obraťte na kontaktní osobu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK