Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Senioři a kompetence - senioři a funkční gramotnost (3240)
Základní informace
Senioři a kompetence - senioři a funkční gramotnost
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
S vývojem společnosti se okruh gramotnosti proměňuje a vyvíjí s ohledem na změny v očekávání a požadavcích na kompetentnost občanů. Získání a osvojení si určitých vědomostí a využití získaných dovedností či jejich aplikace probíhá ve vyvíjejícím se prostředí. Edukace seniorů má vycházet z potřeb a zájmů samotných seniorů. Avšak musí rovněž reflektovat reálnou společenskou potřebu.

Zdravotní gramotnost je souborem osobních kognitivních a sociálních dovedností, které určují motivaci a schopnost jednotlivců získat přístup k informacím pro podporu a udržení dobrého zdraví, po fyzické i psychické stránce. Pohybová gramotnost seniorů přímo navazuje a souvisí se zdravotní gramotností. Jde o připravenost člověka k pohybu, míru osvojení si pohybových dovedností. Jde o vědomé ovládání pohybů vlastního těla, které přináší člověku radost a uspokojení, naplňuje jeho biologické potřeby a přispívá ke kvalitě života a zdravému životnímu stylu. Ani v seniorském věku nelze zanedbávat komunikační gramotnost, neboť vychází z psychologie komunikace, z percepce, z dovednosti k asertivitě. Mediální gramotnost představuje schopnost zpracovávat, vyhodnocovat a využívat podněty přicházející z médií. Orientovat se v mediálním prostředí, přiřadit informacím správnou míru závažnosti či důvěryhodnosti a aktuálnosti. V návaznosti pak korigovat své chovávání, stanoviska, rozhodnutí. Právní gramotnost reflektuje vztah člověka v konkrétním právním systému a umožňuje mu správná rozhodnutí o své svobodné vůli. Toto jsou základní témata předkládaného kurzu zaměřeného na podporu a rozvoj funkční gramotnosti seniorů, která je úzce spjata se společenskou podporou zdravého stárnutí .
ne
55+

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martiho 2/407, Praha 6
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
1
20 (v hodinách celkem)
18. 10.; 1. 11.; 15. 11.; 22. 11.; 29. 11. 2016
Úterý - Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
21.09.2016
13. 6. – 30. 6. 2016; 1. 9. – 21. 9. 2016
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Další informace
http://knihovna.cuni.cz/evropske-dokumentacni-a-informacni-stredisko-edis/kurzy/seniori-a-kompetence/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK