Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (3085)
Základní informace
Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra psychologie [41-KPSY]
celoživotní vzdělávání
psychologie
kombinovaný
čeština
Obě varianty mají společně základní část programu, kterou chápeme jako obecnou, v časové dotaci 150 hodin. V této části je pozornost nasměrována na témata, která nebývají součástí pregraduální formy studia a která by měla zmapovat vývoj a stav současného školství a aktuální témata ve vztahu k učiteli, třídě, žáku, rodině, témata ve vztahu ke specifickým otázkám poradenských služeb (poradenství, poradenský systém, diagnostika, intervence, etika, aj.). Tato společná část dává jak ve variantě A), tak ve variantě B) dobrý základ pro navazující odborné zaměření již vzhledem ke specifikům té které profese.
Speciální část - dle jednotlivých profesí – je dotována 100 hodinami, včetně stáží na specializovaných pracovištích, s velkým důrazem na podporu inkluzivního vzdělávání.
V závěru studia je zpracovávána závěrečná práce.
MŠMT
00216208
- Čtyřsemestrální kurz - 2 roky studia
- výuka v pátek a v sobotu
- zahájení- říjen 2016

20
Ukončené magisterské studium oboru psychologie nebo speciální pedagogiky (nutno přiložit k přihlášce)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vzdělávání a výchova – obory jinde neuvedené
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
závěrečné osvědčení
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 10, vyhlášky č .317/2005 Sb.
Garant a místo
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Praha, PedF UK
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Říjen
4
250 (v hodinách celkem)
Pátek - Sobota
Poplatky a financování
9000 Kč / rok
Přihláška
PedF UK, Magdaleny Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
30.06.2016
Výběrové řízení - přihlášení uchazeči budou informováni písemně
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK