Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Sociologický pohled na současnou nejen českou společnost (2955)
Základní informace
Sociologický pohled na současnou nejen českou společnost
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Cílem přednášky je seznámit studenty s problematikou současného vývoje společnosti obecně a české společnost zvlášť s důrazem na proměny sociálních nerovností, jak je odražena v relevantních monografiích a výzkumech z posledních let.
Jednotlivá témata budou prezentována též na aktuálních datech zahrnujících údaje o demografickém složení, vzdělanostní a socioprofesní struktuře, příjmech jednotlivců a domácností, životní úrovni a životním stylu, hodnotových orientacích a postojích ke společnosti s využitím diskursu probíhajícího v odborné veřejnost či v mediích.

1. Obecné trendy vývoje soudobých společností
-proměny výrobní a nevýrobní sféry
-změny v organizačních strukturách, společnost sítí
-individualizace
-multikulturalismu
-globalizace
2. Sociální nerovnosti: stav, vývojové trendy
-pojmy, kategorie, koncepty
-stratifikace x třídní uspořádání
-elita, střední třída, vyloučené skupiny
-životní úroveň, příjmové a majetkové nerovnosti, chudoba a bohatství
-otevřenost, uzavřenost, sociální mobilita
-askriptivní nerovnosti: gender, věk, etnicita, region
3. Fungování společnosti
-soudržnost, důvěra, sociální kapitál společnosti
-sociální spravedlnost a legitimita společenského řádu
-hodnotové orientace, životní cíle a strategie

Jednou za 14 dní
-

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Katedra sociologie
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
05.02.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK