Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Vybraná témata systematické teologie I. (2743)
Základní informace
Vybraná témata systematické teologie I.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra systematické teologie a filosofie [26-KST]
kombinovaný
čeština
Téma tohoto předmětu se letos vybírá z oboru teologické antropologie. Půjde o studium člověka, jenž je bytost, která "nekonečně přesahuje sebe samu" (B. Pascal). Uchopit a interpretovat tuto danost může kurs teologické antropologie díky tomu, že tematizuje přesah člověka nejen v imanentním světě lidství, ale též ve vztahu k Bohu. Interpretačním kódem je Kristus, který "zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání" (GS 22). Kurs tvoří metodicky uspořádaná látka témat teologické antropologie, jež vycházejí jak ze staleté teologické tradice, tak z nejnovějších přístupů.
1. Úvod: plán teologického pojednání o člověku

2. Stvoření jako dílo Trojjediného Boha

3. Člověk stvořen k Božímu obrazu a podobě

4. Prvotní stav a hřích

5. Tajemství křesťanské spravedlnosti

6. Závěr: Nový život v Kristu, v církvi, pro svět
Znalost církevní nauky v rozsahu Katechismu katolické církve.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
10
Garant a místo
ThLic. Mgr. Prokop Brož, Th.D.
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
2
14 (v hodinách celkem)
Sobota - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK