Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Trenérská škola - licence A (199)
Základní informace
Trenérská škola - licence A
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
kombinovaný
čeština
Závěr studia
- úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí
- obhajoba závěrečné práce

Po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent
- osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS v Praze
- vysvědčení

Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.
MŠMT ČR
11500/2016-1
Trenérská škola - licence A
ano
90
Podmínky pro přijetí ke studiu

- úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo udělení výjimky děkanem, popř. proděkanem pro studium
(viz.Dodatek č. 1 k organizačnímu, studijnímu a zkušebnímu řádu Trenérské školy FTVS UK v Praze)
- druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či občanského sdružení
- doporučení příslušného sportovního svazu, eventuelně občanského sdružení
- přihlášku podávejte prostřednictvím sportovního svazu, eventuelně občanského sdružení

Podmínky pro otevření daného oboru studia

- minimální počet uchazečů o studium je 8 posluchačů pro daný sport
- v případě menšího počtu zájemců než 8 je nutno s příslušným svazem, eventuelně občanským sdružením projednat ekonomické podmínky zajišťující výuku specializace

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
trenérská licence "A"
Osvědčení o absolvování a vysvědčení vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují zákl. podmínku pro vydání živnostenského listu.
§ 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Garant a místo
doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
FTVS UK v Praze
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
4
500 (v hodinách celkem)
9 konzultací do roka
Pátek - Sobota
Poplatky a financování
11000 Kč / rok
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS Praha, José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Jiří Ammer
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2191
15.08.2015
TŠ je otevřená pro všechny sporty
přihláška do 15. května každého roku příslušnému sport. svazu či občan. sdružení v tělovýchově a sportu v České republice
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK