Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Novozákonní řečtina 1 (2135)
Základní informace
Novozákonní řečtina 1
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
 
prezenční
čeština
Řecká abeceda. Morfologie jmen: I. a II. deklinace, III. deklinace, zájmena osobní, vztažná, ukazovací, tázací, neurčitá,

stažená adjektiva I. a II. deklinace, stupňování adjektiv, tvoření a stupňování adverbií, zájmena ukazovací, zvratná,

vespolná, číslovky. Morfologie sloves: systém prézentní, futurální a aoristní (aktivum a medium) sloves samohláskových

nestažených a souhláskových ražených, systém prézentní sloves samohláskových stažených, futurální a aoristní (aktivum a

medium) sloves samohláskových stažených a plynných, kmen aoristu pasíva, kmen perfekta aktiva a mediopasiva,

konjunktiv, nepravidelná slovesa (1. část). Syntax: syntaktické funkce jednotlivých jmenných a slovesných forem,

polovětné vazby infinitivní a participální, věty žádací, souvětí podmínková. Lexikální zásoba: aktivní znalost asi 400 slov,

pasivní asi 400 slov.

Poznámka: Sylabus zahrnuje látku kurzů Novozákonní řečtina 1, 2 dohromady.
ne
úhrada úplaty za účast

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Garant a místo
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
1
52 (v hodinách celkem)
13/T
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK