Evangelizace (2205)
Základní informace
Evangelizace
Kód varianty (CID): 2205
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
 
prezenční
čeština
Témata kurzu:
Struktura povolání k víře biblicky
Sociální podmínky a sociální důsledky přijetí křesťanské víry
Víra, její členitost a její podoby
Křesťanská víra uprostřed mnohosti nabídek
Role evangelizujícího
Pozice a situace evangelizovaných
Bůh jako "první hybatel víry"
Obrácení, druhé obrácení, návrat k dříve prožitému
Vztah obrácení - socializace - inkulturace
Kristocentrismus křesťanské víry
Zastavení nad Evangelii niuntiandi
Lumen fidei z hlediska evangelizace
Struktura Evangelii gaudium
ne

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
??? (5002656)
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2014/2015
letní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
14.02.2015