Praktický hudební místopis České republiky IX. (10399)
Základní informace
Praktický hudební místopis České republiky IX.
Kód varianty (CID): 10399
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Dvousemestrální praktický program v rozsahu 83 hodin. Seznamuje s hudební historií Čech a Moravy v souvislostech míst, života a díla významných hudebních osobností, institucí a událostí. Tyto skutečnosti zasazuje do širších dějinných a společenských vztahů. Kurz probíhá ve 3 formách:

a) formou exkurzní praxe s terénní výukou spojenou s odbornými výklady a edukačními hrami zacílenými na poznávání příslušných objektů (míst, institucí, osobností, reálií) a na přípravu k tvořivému uchopení této problematiky ve vlastní závěrečné práci frekventantů,

b) formou přednášek, prezentujících a systematizujících historické a hudebně teoretické souvislosti, vybraná hudební díla, postihujících vůdčí stylové a sémantické rysy vybraných skladeb a zacílených na pochopení hudební řeči jako specifického komunikačního prostředku charakteristického pro dané osobnosti a stylová období,

c) formou workshopů zaměřených na chápání hudební řeči pomocí praktických hudebních činností založených na aktivním provozování hudby s využitím elementů vybraných hudebních děl a nástrojové a vokální improvizace.

Součástí výuky je závěrečná práce – hudebně didaktická reflexe na vybraná témata (z míst navštívených během kurzu)

Pomocná osnova:
Úloha místa v dějinách hudební kultury
Pamětihodnosti místa, k čemu se vztahují
Úloha místa v širších dějinných souvislostech
Čím místo oslovuje mě
Čím mohu motivovat k návštěvě lidi ve svém okolí

Rozsah:
1 strana A4 v textovém editoru
2 strany A4 rukou psané na linkovaném papíře nebo v podobném řádkování

Elektronické interaktivní studijní opory:
BĚLOHLÁVKOVÁ, P., NEDĚLKA, M., VACHUDOVÁ, E. Hudební místopis Středočeského kraje - od baroka po raný romantismus. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2022.
Dostupné na: https://cuni.futurebooks.cz/book/154-hudebni-mistopis-stredoceskeho-kraje/. Cit. 7. 3. 2024.

NEDĚLKA, M. Česká hudba poslechem. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2023. ISBN
978-80-7603-502-7. Dostupné na: https://cuni.futurebooks.cz/book/194-ceska-hudba-poslechem/. Cit. 7. 3. 2024.

NEDĚLKA, M. Hudební formy. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2023. ISBN
978-80-7603-503-4. Dostupné na: https://cuni.futurebooks.cz/book/195-hudebni-formy/. Cit. 7. 3. 2024.
Absolvent je schopen charakterizovat vybraná místa v souvislostech s hudebními reáliemi, je schopen zaujmout kritické stanovisko k vybraným osobnostem a hudebním dílům, dokáže charakterizovat význam vybraných osobností a jejich přínos pro českou a evropskou hudbu, dokáže charakterizovat stěžejní stylové a sémantické znaky vybraných skladeb. Na základě poznaných skutečností dokáže vypracovat hudebně didaktickou reflexi na téma související s navštívenými místy a jevy ve vztahu ke svému vlastnímu osobnostnímu rozvoji.
Praktický hudební místopis České republiky
Říjen Exkurze Týn nad Bečvou – mládí B. Smetany,
Přerov – J. Á. Komenský ve výchově a hudbě
Listopad Exkurze Obříství – počátky Prodané nevěsty
Prosinec Přednáška
Únor Workshopy
Březen Exkurze Kamýk u Litoměřic – svatební cesta B. Smetany
Duben Exkurze Bedřich Smetana a střední Čechy, Benátky nad Jizerou
Květen Exkurze Litomyšl, Polička – mistři 2 století


60
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech.
Základní přehled o evropském kulturním vývoji, přehled o české obecné a hudební historii. Schopnost absolvovat pěší trasu do 8 km.
Aktivní účast v prezenční výuce a vypracování závěrečné práce.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Hudební a scénické umění (0215)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
aktivní účast a reflexe učiva v závěrečné práci
Garant a místo
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Katedra hudební výchovy
Centrum celoživotního vzdělávání
PedF UK, Rettigové 4, Praha 1 a terén
Termín a délka
2024/2025
zimní semestr, Říjen
01.10.2024
2
83 (v hodinách celkem)
říjen - květen, 8 měsíců
Pátek - Sobota
Poplatky a financování
1500 Kč / kurz
K platbě za účast v programu budete vyzváni koncem června, kdy na e-mailové adrese, kterou uvedete v přihlášce, obdržíte bližší pokyny včetně bankovního spojení. Program bude nutno uhradit do 31. 8. 2024.
osvobozeno
Přihláška
Přihláška se podává POUZE ELEKTRONICKY
Centrum celoživotního vzdělávání
Jaroslava Tomášová
jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
221900344
01.04.2024
30.08.2024