Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Vliv sub/urbanizace na přírodní prostředí a analýza záboru půd podél dálnice D5 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 29.11.2010 10.12.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Zábor zemědělského a lesního půdního fondu v České republice vlivem (sub)urbanizace 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.   12.10.2023 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Koncept kritických zátěží síry a dusíku pro ekosystémy a modelování vývoje půdního chemismu a druhového složení vegetace ekosystémů postižených acidifikací a nutriční degradací pro vybrané lokality v České republice 2020/2021 2022/2023 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. Mgr. Michaela Lebedová 10.11.2020 10.11.2020 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vývoj půd na výsypkách 2009/2010 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 25.11.2009 25.11.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Srovnání a výběr krajinných indexů pro hodnocení míry suburbanizace 2012/2013 2015/2016 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 20.12.2012 08.03.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Dynamika krajinného pokryvu v modelových povodích v NP Šumava a její vliv na změny vybraných chemickým parametrů vod 2023/2024 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.   12.10.2023 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změna erozního ohrožení v modelovém území na jižní Moravě v důsledku proměny mikrostruktury krajiny 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.   31.10.2023 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Geografický původ nepůvodních druhů vyšších rostlin v České republice 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 30.11.2011 30.11.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Fyzickogeografické aspekty rozšíření nepůvodních druhů rostlin v CHKO Křivoklátsko 2014/2015 2015/2016 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. Mgr. Zuzana Nováková 18.12.2014 18.12.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv substrátu a reliéfu na diverzitu rostlin v CHKO Kŕivoklátsko 2011/2012 2012/2013 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 30.11.2011 16.12.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny krajinného pokryvu a zábor zemědělské půdy v modelovém území po výstavbě Slapské přehrady 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 06.11.2018 06.11.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Sekvestrace uhlíku a jeho zásoby v lesních půdách 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 19.12.2012 08.03.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Dopady komerční suburbánní výstavby v zázemí Prahy na půdní pokryv a predikce budoucího vývoje 2010/2011 2011/2012 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 29.11.2010 10.12.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vyhodnocení míry utužení zemědělské půdy v závislosti na způsobu obhospodařování v modelovém území 2023/2024 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.   12.10.2023 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vztah diverzity rostlin a diverzity biotopů v CHKO Křivoklátsko 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 19.12.2012 08.03.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Využití penetrometru k vyhodnocení míry utužení zemědělských půd v modelovém území 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 30.11.2017 30.11.2017 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změna struktury krajiny v povodí Kateřinského potoka od poloviny 19. století do současnosti 2015/2016 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. Bc. Amálie Bártová 22.12.2015 22.12.2015 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Sukcese vegetace a vývoj půd na výsypkách po těžbě hnědého uhlí 2010/2011 2011/2012 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 29.11.2010 10.12.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Schopnost rostlin indikovat abiotické podmínky prostředí 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. Mgr. Michaela Lebedová 11.11.2019 27.11.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Zásoby živin v lesních půdách a jejich prostorová variabilita 2023/2024 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.   12.10.2023 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Fyzickogeografické aspekty sukcese vegetace a vývoje půd se zaměřením na těžební tvary 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 30.11.2011 30.11.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Dědictví historického využívání půdy v současném rozložení zásob organického uhlíku 2023/2024 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.   31.10.2023 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Intenzita vodní eroze půdy v modelových územích 2017/2018 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 18.12.2017 18.12.2017 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Faktory ovlivňující rychlost sekvestrace a zásobu půdního uhlíku v průběhu primární sukcese 2020/2021 disertační práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 12.10.2020 12.10.2020 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změny krajinného pokryvu a struktury krajiny v zázemí Prahy vlivem sub-urbanizace 2011/2012 2012/2013 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 30.11.2011 16.12.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Carbon dynamics in the chernozem region after half a century of intensive cultivation 2017/2018 2022/2023 disertační práce D-FGG RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 18.10.2017 18.10.2017 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail The variability of soil organic carbon pool and the potential of ground penetrating radar in its estimating 2014/2015 2021/2022 disertační práce D-FGG RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 06.10.2014 06.10.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Rozloha a charakteristika vysokohorských mokřadů v pramenné oblasti Amazonky 2014/2015 2017/2018 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 28.11.2014 28.11.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změna erozního ohrožení v modelovém území na jižní Moravě v důsledku proměny mikrostruktury krajiny 2022/2023 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 28.12.2022 28.12.2022 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Analýza prostorové konfigurace zemědělské půdy v Česku ve vztahu k přírodním podmínkám 2019/2020 2021/2022 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 29.11.2019 29.11.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Fyzickogeografické aspekty diverzity vybrané skupiny ptáků na území České republiky 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 29.11.2010 10.12.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Acidifikace lesních půd v České republice a analýza rozdílů mezi smrkovými a bukovými porosty 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 19.12.2012 08.03.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Současný stav vegetace v nivě Sázavy po jarní povodni v roce 2006 2017/2018 2019/2020 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 18.12.2017 18.12.2017 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Charakteristika půd ve vztahu k reliéfu a způsobu obhospodařování v okolí Svaté Heleny v rumunském Banátu 2012/2013 2013/2014 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 20.12.2012 08.03.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Zhodnocení vztahu diverzity rostlin a diverzity abiotických podmínek v CHKO Kŕivoklátsko 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 29.11.2010 08.12.2010 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Stanovení rychlosti sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech s využitím dendrochronologie 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 11.11.2019 27.11.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv vegetace a sukcesního stáří na vývoj půd v pískovnách 2011/2012 2012/2013 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 30.11.2011 16.12.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Revitalizace post-těžebních ploch 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce BGEKA RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 18.11.2009 20.11.2009 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv sub/urbanizace na přírodní prostředí. 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 18.11.2009 20.11.2009 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340) PřF
detail Stanovení ohrožení archeologické lokality Bylany vodní erozí půdy a erozí orbou 2020/2021 2021/2022 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 10.11.2020 10.11.2020 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Variabilita zásob uhlíku v lesních půdách v závislosti na parametrech stanoviště 2012/2013 disertační práce 4XFYZGP RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 16.10.2012 16.10.2012 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Zhodnocení změn krajinného porkyvu, struktury krajiny a zastoupení biotopů v povodí Bojovského potoka v období 1950-2010 2013/2014 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 20.12.2013 06.01.2014 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv depozice síry a dusíku na živinovou bilanci v lesních ekosystémech a modelování budoucího vývoje 2022/2023 disertační práce D-FGG RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 10.10.2022 10.10.2022 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změna erozního ohrožení černozemních půd v důsledku proměny mikrostruktury krajiny na jižní Moravě od konce 19. století do současnosti 2019/2020 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 11.11.2019 11.11.2019 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Dynamika krajinného pokryvu v modelových povodích v NP Šumava a její vztah ke změnám vybraných chemickým parametrů vod 2020/2021 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 30.11.2020 30.11.2020 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Mikrostruktura krajiny a její odlišnosti mezi typy krajin České republiky 2016/2017 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 11.10.2016 24.12.2018 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv reliéfu a geologického substrátu a na funkční diverzitu rostlin v CHKO Křivoklátsko 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 19.12.2012 08.03.2013 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Vliv krajinného pokryvu a jeho změn na rozšíření a druhové složení dravců v České republice 2011/2012 2012/2013 diplomová práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 30.11.2011 16.12.2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Výuka pedologie na základních a středních školách v České Republice 2015/2016 2017/2018 závěrečná práce CŽV RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. skrytý 15.03.2017 23.03.2017 Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
detail Změna struktury krajiny v Česku po roce 1990 2023/2024 bakalářská práce RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.   12.10.2023 Ne Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330) PřF
Výsledky 1-50 z 54 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK