Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Městský mobiliář a jeho vliv na prostor měst
Název práce v češtině: Městský mobiliář a jeho vliv na prostor měst
Název v anglickém jazyce: Street Furniture and Its Impact on Urban Space
Klíčová slova: Městský mobiliář, město, veřejný/městský prostor, společnost, urbanismus, architektura, krajinná architektura, design, PAPI, CAWI, Likertova škála, Slackova matice
Klíčová slova anglicky: Street furniture, city, public/urban space, society, urbanism, architecture, landscape architecture, design, PAPI, CAWI, Likert scale, Slack matrix
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:22.11.2019
Předběžná náplň práce
Cílem této disertační práce je vymezit téma městského mobiliáře a zdůraznit jeho důležitost pro současná města nejenom z hlediska estetického, užitného, ale zároveň i společensky formujícího. Vymezíme si téma mobiliáře na základě dostupných prací a pozorujeme odlišné vnímání tohoto pojmu. Podíváme se na historický vývoj mobiliáře, zejména pak na období s příchodem industriální revoluce, která zavádí jeho sériovou výrobu, přičemž užitný prvek a cena začíná převažovat nad estetičnem. Na současný městský mobiliář se práce zaměřuje detailněji, je zde rozebrána cela řada nezbytných detailů pro uchopení tématu od analýzy jeho klientů přes kulturní, klimatické a další rozdíly. Práce se věnuje také samotnému produktu, jak vzniká od konceptualizace myšlenky přes návrh, vývoj a výrobu. Při zpracování byl mimo analýzy současné literatury použit empirický výzkum autora, který se pohybuje v segmentu městského mobiliáře nejen v Brazílii a Jižní Americe, ale i v Evropě a Africe.
V praktické části je za pomoci dotazníkového šetření zkoumán přístup k veřejnému prostoru z pozice celé škály aktérů. V případě osobního dotazníku založeném na metodě PAPI (Paper Aided Personal Interview) byl zkoumán pohled uživatelů na městský mobiliář a ve většině případů také na celkový veřejný prostor. V případě online dotazníku CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) otázky směřovaly na zastupitele veřejných institucí, architektonická studia a opět uživatele. Tento dotazník řešil konkrétní situace, které tito aktéři řeší ve vztahu k městskému mobiliáři. Metoda PAPI se ukázala jako skvělý doplněk plánování jak pro architekty, urbanisty, tak pro zástupce městských institucí, kteří potvrdili, že napracují příliš v součinnosti s lokálním uživatelem.
Na základě tohoto dotazníku je pak možné rozhodnout jakou iniciativu lze zvolit vzhledem k danému prostoru. Můžeme zjistit, že i v prostoru, který na první pohled potřebuje zásadní reformu, stačí pouze menší zásah, pakliže jeho správce nedisponuje dostatečnými zdroji, které pomůžou vyřešit naléhavou situaci. Naopak v prostorech, které se zdají být jako vhodné, lze vyhledat body, na které je potřeba se soustředit, aby si udržel pozitivní hodnocení. Studie potvrdila nezastupitelnou roli městského mobiliáře v sídlech a jeho vliv na obyvatele-uživatele. Je-li kvalitní a atraktivní mobiliář umístěný v projektu, který reflektuje požadavky uživatele, dokáže mít pozitivní dopad na celou společnost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this dissertation is to define the theme of street furniture and to emphasize its importance for contemporary cities not only in terms of aesthetic, utility, but also the formation of civic society and social structures. We will attempt to define here the theme of street furniture on the basis of available contributions and different perception of this concept not only according to the author, but also the origin of such a concept. We will look at the historical development of the furnishings, especially at the period starting with the advent of the Industrial Revolution, which introduced mass production at that time the utility element began to prevail over aesthetic. This thesis focuses on contemporary street furniture in more detail it analyzes a whole series of necessary details for grasping the topic, beginning from the analysis of its clients and going through cultural, climatic and other differences. Starting with the product itself, the treatise of the subjects proceeds from conceptualization of idea via design, development and production. In addition to the analysis of contemporary literature, the author's empirical research was carried out in the segment of street furniture not only in Brazil and South America, but also in Europe and Africa.
In the practical part, the access to public space from the position of a wide range of actors is examined with the help of a questionnaire survey. In the case of the PAPI (Paper Aided Personal Interview) questionnaire, users' views of street furniture and, in most cases, of the general public space were examined. In the case of the CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) online questionnaire, questions were directed to public authorities, architect studios and finally end users. This questionnaire dealt with specific situations that these actors deal with in relation to street furniture. The PAPI method has proven to be a great addition to planning for architects, urban planners as well as for urban institutions who have confirmed that they don’t work too much with the local user.
On the basis of this questionnaire it is then possible to decide what initiative should be taken with regard to the given space. We can find that even in an area that at first glance needs major intervention, only minor intervention is sufficient if there are not enough resources to help resolve the emergency. Conversely, in spaces that seem appropriate, it can identify points to focus on in order to maintain a positive assessment. The study confirmed the irreplaceable role of street furniture in various urban areas and its impact on residents as the users of such facilities. If requirements for quality and attractive furniture are included in a project proposal that reflect the requirements of the user, it can have a positive impact on the whole society.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK