Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropské sociální modely
Název práce v češtině: Evropské sociální modely
Název v anglickém jazyce: The European Social Models
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2010
Datum zadání: 25.03.2011
Datum a čas obhajoby: 14.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: Mgr. Matěj Vančura
 
 
 
Seznam odborné literatury
Literatura
Baldwin, R. E. (1995). The Eastern Enlargement of the European Union. European Economic Review, 39(3-4), 474–481.
Baldwin, R. E., Francois, J. F., & Portes, R. (1997). The costs and benefits of eastern enlargement: the impact on the EU and central Europe. Economic policy, 12(24), 125–176.
Barroso, J. (2005). Společně k růstu a zaměstnanosti - Nový začátek lisabonské strategie ( No. KOM(2005) 24). Brusel: Komise Evropských společenství.
Berting, J. (2006). Uniting Europeans by Values: A Feasible Enterprise? European Journal of Social Quality, 6(1), 127–149.
Boeri, T. (2002a). Let Social Policy Models Compete and Europe Will Win. Esej prezentovaná na konferenci, kterou pořádala Kennedy School of Government, Harvard University, 11.-12.dubna, dostupné na http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/Conferences/us-eu_relations/boeri_us_european_trends.pdf
Boeri, T. (2002b). Social Policy: one for all? (Roč. 30). Esej připravená pro CEPII a prezentovaná na konferenci o politice konkurence a sociálním státu, Haag, 29.-30. listopadu, dostupné na http://www.cepii.fr/anglaisgraph/communications/pdf/2002/29301102/boeri.pdf
Bouget, D. (2006). Convergence in Social Welfare Systems: From Evidence to Explanations. European Journal of Social Quality, 6(1), 109–126.
Castles, F. G. (1998). Comparative public policy: Patterns of post-war transformation. Northampton, Mass: Edward Elgar Publishing.
Deacon, B. (2000). Eastern European welfare states: the impact of the politics of globalization. Journal of European Social Policy, 10(2), 146-161.
Ellingsaeter, A. L. (1998). Dual breadwinner societies: Provider models in the Scandinavian welfare states. Acta Sociologica, 41(1), 59-73.
Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity Press.
Evropská komise. (2010a). Hodnocení Lisabonské strategie ( No. SEK(2010) 114 v konečném znění). Brusel: Evropská komise.
Evropská komise. (2010b). Evropa 2020 ( No. KOM(2010) 2020). Brusel: Evropská komise.
Fajth, G., & others. (1999). Social Security in a Rapidly Changing Environment: The Case of the Post-communist Transformation. Social Policy & Administration, 33(4), 416–436.
Fenger, H. J. M. (2007). Welfare regimes in Central and Eastern Europe: Incorporating post-communist countries in a welfare regime typology. Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences, 3(2).
Ferrera, M. (1996). A new social contract? The four social europes: between universalism and selectivity. Florence: European University Institute, Robert Schuman Centre.
Hemerijck, A. (2002). The Self-Transformation of the European Social Model (s) v publikaci: Esping-Andersen, G.: Why We Need a New Welfare State, Oxford: Oxford University Press, 173–244.
Juhász, G. (2006). Exporting or Pulling Down? The European Social Model and Eastern Enlargement of the EU. European Journal of Social Quality, 6(1), 82–108.
Kok, W. (2004). Facing the challenge: The Lisbon strategy for growth and employment. Luxembourg: European Commission.
Krebs, V. (2007). Sociální politika (4th ed.). Praha: Aspi.
Kwon, H. (1997). Beyond European welfare regimes: comparative perspectives on East Asian welfare systems. Journal of Social Policy, 26(04), 467–484.
Lendvai, N. (2004). The weakest link? EU accession and enlargement: dialoguing EU and post-communist social policy. Journal of European Social Policy, 14(3), 319–334.
Lisabonská strategie. (2009, prosinec 12). Evropská komise. Získáno březen 18, 2011, z http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm
Mlčoch, L. (2009). Rodina z pohledu institucionální ekonomie. Demografie, 51(1).
Phillips, D. (2006). Social Quality, Values, Convergence and the European Social Model. European Journal of Social Quality, 6(1), 1–7.
Pierson, P. (1996). The New Politics of the Welfare State. World politics, 48(2), 143–179.
Rhodes, M. (1996). Southern European welfare states: identity, problems and prospects for reform. South European Society and Politics, 1(3), 1–22.
Sapir, A. (2006). Globalization and the Reform of European Social Models. Journal of Common Market Studies, 44(2), 369–390.
Tucker, J. A., Pacek, A. C., & Berinsky, A. J. (2002). Transitional winners and losers: Attitudes toward EU membership in post-communist countries. American Journal of Political Science, 46(3), 557–571.


Elektronické zdroje

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Eurostat: Population structure and ageing
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structure_and_ageing

OECD
http://www.oecd.org

Wikipedia, EU2004-2007
http://en.wikipedia.org/wiki/File:EU2004-2007.svg
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá sociálními politikami napříč Evropou a modely, které je mezi systémy sociálního zabezpečení možné odhalit. Při hledání modelů se opírá o dřívější studie, které zkoumaly členské země Evropské unie před přijetím států východní Evropy roku 2004. Tato teorie je zde rozšířena o výzkum současné situace, kdy Evropská unie čítá 27 členů. S důrazem na sociální politiky jsou sociální modely zasazeny do kontextu strategií, které Evropská komise vydává jako podněty k sociálním reformám. Součástí této práce je také hodnocení sociálních modelů s ohledem na možnou konvergenci k evropskému sociálnímu modelu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK