Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontaktování nanostruktur v SEM/FIB
Název práce v češtině: Kontaktování nanostruktur v SEM/FIB
Název v anglickém jazyce: Nanostructure contacting in SEM/FIB
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Řešitel:
Konzultanti: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Zásady pro vypracování
1) Bibliografická rešerše.
2) Zvládnutí základních funkcí ovládání SEM a FIB.
3) Příprava hrotů pro nanomanipulaci.
4) Příprava kontaktů nanotrubiček v SEM/FIB.
5) Kontaktování nanotrubiček s cílem změření vodivosti CNTs s modifikovaným povrchem.
6) Vyhodnocení výsledků a sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1) NANOCATALYSIS, U. Heinz, U. Landman, Springer, ISBN 978-3-540-74551-8, Berlin 2007, 2008.
2) NANOTECHNOLOGY IN CATALYSIS, B. Zhou, S. Han, R. Raja, G.A. Somorjai, Springer, ISBN 978-0387-34687-8, New York 2007.
3) PHYSICS AND CHEMISTRY OF INTERFACES, H-J Butt, K. Graf, M. Kappl, Willey-VCH, ISBN 978-3-527-40629-6, Weinheim 2006.
4) SURFACE SCIENCE - Foundation of Catalysis and Nanoscience, K.W. Kolasinski, Willey, ISBN 0-471-49245 0, West Sussex, England 2002.
5) A A Talin, F L´eonard, A M Katzenmeyer, B S Swartzentruber, S T Picraux, M E Toimil-Molares, J G Cederberg, X Wang, S D Hersee and A Rishinaramangalum, Semicond. Sci. Technol. 25 (2010) 024015 (9pp).
Předběžná náplň práce
Vlastnosti materiálů v podobě nanoobjektů a nanostruktur jsou studovány na řadě pracovišť z důvodu jejich potenciálně široké aplikace v řadě odvětví jako např. v elektronice, fotonice, obnovitelných zdrojů energie či medicíně. Z důvodu malých rozměrů (jednotky, desítky nm) je charakterizace těchto struktur standardními metodami používanými pro objemové materiály velmi obtížná nebo nemožná, proto je třeba využívat speciálních technik či postupů. Jedním ze základních problémů je kontaktování nanostruktur, které je jednou z cest např. pro měření vodivosti nanostruktur, čehož se využívá u detektorů plynu.

V rámci práce budou v řádkovacím elektronovém mikroskopu (SEM) v kombinaci s fokusovaným svazkem iontů (FIB) studovány možnosti přípravy kontaktů struktur velmi malých rozměrů tak, aby pomocí integrovaných nanomanipulátorů bylo možné vytvářet ohmické kontakty pro měření vodivosti. Ke studiu budou použity uhlíkové nanotrubičky (CNTs) o průměru několik jednotek až desítek nm a délkách několika um. Jejich vodivost bude modifikována depozicí katalyticky aktivních kovů a oxidů (např. SnO2, Pt, Pd) metodou magnetronového naprašování.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=640
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK