Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geografické aspekty vývoje oficiální rozvojové spolupráce: globální a národní úroveň
Název práce v češtině: Geografické aspekty vývoje oficiální rozvojové spolupráce: globální a národní úroveň
Název v anglickém jazyce: Geographical aspects of the Official Development Assistance: Global and National Level
Klíčová slova: Oficiální rozvojová spolupráce, ODA, alokace pomoci, teritoriální koncentrace ODA, bilaterální dárci, Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky, Člověk v tísni
Klíčová slova anglicky: Official development assistance, ODA, Aid allocation, territorial concentration of ODA, bilateral donors, international development cooperation of the Czech Republic, People in Need
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2010
Datum zadání: 25.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá vývojem oficiální rozvojové pomoci. Záměrem bylo především zjistit zda dochází k zacílení rozvojové činnosti směrem k nejchudším státům světa. V teoretické části se práce zaměřuje na institucionální historii rozvojové spolupráce a následně na vývoj hlavních teoretických proudů, které ji nejvíce ovlivnily. V analytické části se práce opírá především o databázi vedenou Výborem pro rozvojovou pomoc, který patří pod Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.
Z globálního hlediska se práce zaměřuje především na kvantitativní analýzu změn v alokaci prostředků oficiální rozvojové spolupráce v období 1989-2008. Z geografického pohledu byla analyzována časoprostorová změna v teritoriálních prioritách důležitých bilaterálních i multilaterálních dárců a také závislost jejich výdajů na sociálně ekonomické vyspělosti příjemců pomoci. Schopnost jasně definovat teritoriální priority a na jejich základě úzce a efektivně zacílit své rozvojové působení, je v národním měřítku analyzována na příkladu České republiky. Z lokálního hlediska práce stručně charakterizuje činnost českého neziskového sektoru v oblasti rozvojové spolupráce, především na příkladu naší největší neziskové organizace Člověk v tísni. Na základě dotazníkového šetření byla provedena kvalitativní analýza hodnotící vliv geografických faktorů na práci účastníků zahraničních misí.
Výsledky práce poukazují na to, že v rozvojové spolupráci hrají stále velkou roli geopolitické zájmy, prozatím nedochází k výraznému posunu pomoci směrem k nejchudším státům světa. Mezi jednotlivými dárci jsou však výrazné rozdíly v míře podpory těchto zemí. Rozvojová spolupráce České republiky se v předchozích letech potýkala se silným institucionálním, sektorovým a především teritoriálním roztříštěním. Velkou výzvou tak zůstává zvyšování kvality českého rozvojové působení po dokončení její institucionální reformy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
This dissertation deals with the Official Development Assistance. The purpose of this dissertation was, first of all, to find out whether the target aid is focused on the poorest countries of the world. The theoretical part concentrates primarily on the institutional history of the Official Development Assistance and also on the development of mainstream theories which influenced it to the highest degree. In the analytical part the dissertation draws particularly from the database of the Development Assistance Committee under the Organisation for Economic Co-operation and Development.
From the global point of view, the dissertation is focused especially on the quantitative analysis of the changes in the allocation of the Official Development Assistance in the period from 1989 to 2008. From the geographical point of view, the spatio-temporal change in territorial priorities of important bilateral and multilateral donors and also the dependence of their expenditure on the socio-economic maturity of aid beneficiaries was analysed. The ability to clearly define the territorial priorities and on their basis to effectively target the development assistance is in national context analysed on the example of the Czech Republic. From the local point of view, the dissertation gives a brief description of the activities performed by the Czech non-profit sector in the field of development cooperation, particularly on the example of the major non-governmental organisation called People in Need. On the basis of a questionnaire survey, a qualitative analysis evaluating the impact of geographical factors on the performance of participants in the international aid missions was conducted.
The results of the dissertation indicate that the development cooperation is still strongly influenced by geo-political interests and so far there has not been a major shift of assistance towards the poorest countries of the world. There are, however, substantial differences between the individual donors as to the rate of aid granted to these countries. The development cooperation of the Czech Republic in the previous years suffered from strong institutional, sectoral and mainly territorial fragmentation. Thus the improvement of quality of the Czech target aid after the completion of its institutional reform remains to be a huge challenge.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK