Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionální diferenciace ekologického zemědělství v Česku
Název práce v češtině: Regionální diferenciace ekologického zemědělství v Česku
Název v anglickém jazyce: Regional Differentiation of Organic Farming in Czechia
Klíčová slova: ekologické zemědělství, biovýrobky, bioprodukce, ekozemědělec
Klíčová slova anglicky: organic agriculture, bioproducts, bioproduction, organic farmers
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2010
Datum zadání: 19.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2011
Oponenti: Ing. Marie Trantinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná práce má za úkol shrnout současnou situaci ekologického zemědělství v Česku. Důležitým aspektem tohoto alternativního způsobu zemědělství je jeho regionální diferenciace. Česko disponuje s velkým počtem ekologických farem, hlavním cílem diplomové práce je tedy zmapovat jejich rozmístění a zjistit zda je toto rozmístění rovnoměrné či nikoliv.
Ekofarmy jsou sledovány na úrovni jednotek NUTS 4, které jsou vhodné z hlediska srovnatelnosti. Výzkum je založen na datech z databází Ministerstva zemědělství a kontrolní organizace KEZ, o.p.s. Výsledky šetření jsou pro přehlednost zobrazeny v tabulkách a obrázkách. K znázornění prostorového rozmístění ekologických subjektů jsem zvolila kartogramy a kartodiagramy, komentáře jim určené jsou stěžejní částí celé studie. V práci je také uvedno srovnání Česka s ostatními členskými státy EU v oblasti ekologického zemědělství a vlastní šetření, které se zaměřuje na nabídku biovýrobků v obchodech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this dissertation is to summarize the current ecological situation in the Czechia. A very important aspect of this alternative agriculture is its regional differentiation. Czechia has a lot of organic farms, the mian aim of this thesis is to map their location and determine the location is correct or not.
NUTS 4 units will be used in mapping the distribution of ecological farms as they are the suitable units for making comparisons. The source of data on which this research is based is the Ministry of Agriculture and Control organization KEZ, o.p.s. The results of this research are displayed in the form of tables and pictures. Cartograms and cart-diagrams are used to display the geographical distribution of the organic subjects. The commentaries on the cartograms and cart-diagrams are the key part of this research. This dissertation also briefly looks comparison Czechia with other member states of the EU member states in organic farming and own research which aims to offer organic products in stores.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK