Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umlčování genů u kvasinek.
Název práce v češtině: Umlčování genů u kvasinek.
Název v anglickém jazyce: Yeast gene silencing.
Klíčová slova: centromera, heterochromatin, HM lokus, kvasinky, rDNA, SIR proteiny, telomera, umlčování genů
Klíčová slova anglicky: centromere, heterochromatin, HM locus, yeasts, rDNA, SIR proteins, telomere, gene silencing
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 23.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V každé buňce je obsažena kompletní kopie celé genetické výbavy organismu. Ovšem ne všechny geny se exprimují, u vyšších eukaryot jsou buňky diferenciované a dochází v nich k transkripci pouze určitých proteinů. To je umožněno díky umlčování genové exprese, která je stabilní během celého buněčného cyklu a epigeneticky předávána z jedné generace buněk na další. Slouží také k udržení integrity chromozomů, souvisí se správným průběhem buněčného dělení, u kvasinek dokonce umožňuje přepínání párovacího typu a zajišťuje správnou identitu buněk. Základem je kompaktní a vysoce organizovaná struktura chromatinu nazývaná heterochromatin. Mechanismus je společný mnoha různým organismům, přestože proteiny, které umlčování zajišťují, jsou odlišné.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Each cell contains a complete copy of the entire genetic equipment of the organism. However not all genes are expresed, cells are differentiated in higher eukaryots and only certain proteins are transcribed in each cell. This is possible thanks to a gene silencing, that is stable throughout the whole cell cycle and epigeneticaly inherited from one generation to another. Gene silencing serves also in the maintainance of the chromosomal integrity, it is connected with the right progression of the cell division. It even enables mating type switching and ensures right cells' identity in yeasts. The basis is compact and a higher-ordered structure of chromatin called heterochromatin. The mechanism is common to many various organisms, although the proteins, which ensure silencing, are different.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK