Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium interakce dvou křemenných oscilátorů v kvantové kapalině
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Study of interaction between two quartz oscillators in a quantum fluid
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Osvojení si zásad nízkoteplotního experimentu a techniky generování a detekce proudění tekutiny vyvolaného kmity křemenného hodinového krystalu. Seznámení se se základy fyzikálního popisu ideálního a vazkého proudění a fyzikálními vlastnostmi supratekutého helia. Osvojení si fyzikálních představ o interakci mezi ponořenými tělesy zprostředkované klasickou a kvantovou kapalinou. Modifikace programu pro snímání a analýzu dat v prostředí LabView. Návrh a konstrukce experimentální komůrky, sběr a analýza dat.
Seznam odborné literatury
Landau Lifschic: Fluid dynamics
Milne and Thomson: Theoretical hydrodynamics
Tilley and Tilley: Superfluidity and superconductivity
Donnelly: Quantized vortices in helium II
Předběžná náplň práce
Jednou ze známých a vyzkoušených technik generace a detekce klasické i kvantové turbulence je použití oscilujících těles. V našem případě jde o miniaturní křemenné oscilátory ve formě ?ladičky? o velikosti několika milimetrů, které se běžně používají jako frekvenční standard do digitálních hodinek. Chování samotné ladičky v laminárním i turbulentním proudění je již poměrně dobře známo. Zajímavé fyzikální otázky související se studiem vzniku a šíření klasické a kvantové turbulence vyvstanou, sledujeme-li vzájemnou interakci dvou a více ladiček, zprostředkovanou prouděním kapalného helia ve kterém jsou ponořeny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A well known and approaved technique to generate and detect classical and quantum turbulence is to use submerged oscillating bodies. We have utilized small quartz oscillators in a form of tuning forks that are commonly used as frequency standerds in digital watches. Such a fork generates an oscillatory flow of both normal and superfluid components in superfluid He II . On exceeding a critical amplitude, a tangle of quantized vortices ? quantum turbulence ? is created and propagates away from the oscillating surface. It can be sensed by other high quality factor tuning fork oscillating at low amplitude, by measuring changes in its resonant response. By measuring the quantitative changes in its resonant characteristics, such as time delay, amplitude, linewidth, resonant frequency, and temporal decay of these one can get useful information on physical properties of quantum turbulence in superfluid helium.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK