Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium přechodu od laminárního k turbulentnímu odporu prostředí v proudění vyvolaném kmity ponořeného tělesa v normálním a supratekutém heliu
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Study of the transition from laminar to turbulent drag regime in flow due to oscillating submerged body in normal and superfluid helium
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Osvojení si techniky vibrujícího drátku rozkmitávaného v normálním a supratekutém heliu díky aplikaci vhodného střídavého buzení Lorentzovou silou v magnetickém poli a detekci pomocí měření rezonační odezvy. Vytvoření postupu k přenosu získaných dat do PC a vhodného digitálního zpracování. Studium existujících teoretických modelů pro proudění vyvolaná oscilujícími ponořenými tělesy a jejich aplikace na získané experimentální výsledky.
Seznam odborné literatury
L. Skrbek a kol., Fyzika nízkých teplot, Matfyzpress 2011
Landau, L. D., and Lifshitz, E. M., 1987, Fluid Mechanics, (Pergamon Press).
Sarpkaya, T., 1986, J. Fluid Mech., 165, 61.
Obasaju, E. D., Bearman, P. W. and Graham, J. M. R., 1988, J. Fluid Mech.,
196, 467.
Williamson, C. H. K., 1985, J. Fluid Mech., 155, 141.
Předběžná náplň práce
Proudění normálního a supratekutého helia vyvolané kmitajícím tělesem bude detekováno měřením rezonančních charakteristik a následně analyzováno pomocí PC, s důrazem na přechod od laminárního k turbulentnímu režimu odporu prostředí. Experimentální výsledky v normálním heliu budou prezentovány formou kritického Keuleganova-Carpenterova čísla jako funkce Stokesova číslaů bude provedena jejich teoretická analýza v rámci existujících teoretických modelů a budou porovnány s měřeními v supratekutém heliu, která budou analyzována v rámci dvousložkového modelu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Flow due to an oscillating body will be detected via measurements of resonant characteristics and subsequently analyzed by a PC, accenting the transition from laminar to turbulent drag regime. Experimental results will be given in terms of the critical Keulegan-Carpenter number versus the Stokes number and their theoretical analysis will be attempted in frame of existing theoretical models. These results will be compared with the measutrements in superfluid helium that will be analyzed in frame of the two-fluid model.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK