Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gigantické rezonance v atomových jádrech
Název práce v češtině: Gigantické rezonance v atomových jádrech
Název v anglickém jazyce: Giant Resonances in atomic nuclei
Klíčová slova: silová funkce, kolektivní jevy v jádře, Skyrme hustotní funkcionál
Klíčová slova anglicky: strength function, nuclear collective phenomena, Skyrme density functional
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2010
Datum zadání: 14.02.2011
Datum a čas obhajoby: 16.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2011
Oponenti: Mgr. František Knapp, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se týká teoretického popisu gigantických rezonancí různých typů a multipolarit v atomových jádrech.
Diplomant během vypracování diplomové práce
1. se seznámí s teoriemi gigantických rezonancí a dalších kolektivních excitací v kvantových mikrosystémech
a s odpovídajícími výpočetními programy na ÚČJF MFF UK,
2. provede modifikaci těchto programů pro výpočet silových funkcí E1, M1 těchto rezonancí s tzv. dvojitým
energetickým ustředněním pravděpodobnosí excitace,
3. provede výpočet silových funkcí E1, M1 (res. fotoabsorpčního účinného průřezu) pro vybraná jádra a pomocí
srovnání s experimentálními daty proanalyzuje kvalitu různých parametrizací efektivní nukleon-nukleonové
Skyrme interakce.
Seznam odborné literatury
- P. Ring, P. Schuck, The nuclear many body problem, Springer-Verlag N.Z. (1980)
- J. Dobaczewski, J. Dudek, Physical Review C52, 1827 (1975)
- M. Bender et al., Physical Review C65, 054322 (2002)
- V.O.Nesterenko, W. Kleinig, J. Kvasil, P. Veselý, P.-G.Reinhard, D. Dolci,
Physical review C74, 064306 (2006)
Předběžná náplň práce
Mikroskopické teorie založené na energetických funkcionálech jsou v současné době velmi často užívané pro teoretický popis jaderných vlastností, zejména pro středně-těžká a těžká jádra. Funkcionální formalizmus je teoreticky jednodušší a fyzikálně názornější ve srovnání se složitějšími teoriemi jako např. časově-závislá Hartree-Fock-Bogoliubova metoda, o jejíž numerickou aplikaci se fyzici pokoušejí řadu let. V součané době se užívá hlavně tzv. Skyrme energetický funcionál odvozený z tzv. efektivní Skyrme interkce mezi nukleony v jádře. Cílem práce bude teoreticky určit gigantické rezonance (energeticky výše ležíci excitace jader) různých typů a multipolarit pro vybraný řetězec izotpolů s použitím stávajících programů na ÚČJF, případně tyto programy modifikovat pro nové typy excitací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Microscopic theories based on energy functionals are often used for the theoretical description of nuclear properties, especially for heavier nuclei. Functional formalism is technically simpler than more complex theories like time-dependent Hartree-Fock-Bogoliubov method. Presently the Skyrme energy functional is used mainly. It was derived from the effective Skyrme interaction among nucleons in the nucleus. The main aim of the work is the determination of so called giant resonances in nuclei (energetically higher nuclear excitations) for particular chain of isotopes with the using of the codes developed in the IPNP MFF UK and with a possible modification of these codes for new types of collective excitations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK