Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulace šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu
Název práce v češtině: Simulace šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu
Název v anglickém jazyce: Ray-tracing simulations of electromagnetic waves in magnetospheric plasmas
Klíčová slova: vlny v plasmatu, ray tracing, magnetosféra, geometrická optika, simulace
Klíčová slova anglicky: waves in plasmas, ray tracing, magnetosphere, geometrical optics, simulations
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2009
Datum zadání: 07.10.2009
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Oponenti: Mgr. Daniel Kouba, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu metod pro studium šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu.
2) Studium dostupných programů pro simulaci šíření elektromagnetických vln a jejich úprava
pro zahrnutí efektů horkého plazmatu.
3) Analýza vybraných případů měření vln hvizdového módu umělými družicemi CLUSTER a družice Polar.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics,
Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
Elektromagnetické vlny se v magnetosférickém plazmatu často šíří na velké vzdálenosti a nesou informaci o nestabilitách plazmatu v místě jejich vzniku a o parametrech prostředí, kterým se šíří. Simulace jejich šíření jsou tak důležitým prostředkem výzkumu magnetosféry Země a její dynamiky.
Součástí bakalářské práce je studium metod pro studium šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu, doplněné zdokonalením existujících postupů a jejich použitím pro analýzu dat umělých družic, například družic CLUSTER Evropské kosmické agentury a družice Polar (NASA). Tyto výsledky budou použity k upřesnění rozsahu oblasti, ve které jsou generovány elektromagnetické vlny ve hvizdovém módu a k objasnění statistických vlastností jejich šíření. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=123
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=123
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK