Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulace energetických a úhlových charakteristik detektoru iontů slunečního větru
Název práce v češtině: Simulace energetických a úhlových charakteristik detektoru
iontů slunečního větru
Název v anglickém jazyce: Simulation of energetic and angular characteristics for detector
of solar wind ions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Seznámení se s programem SIMION.
2) Ideový návrh postupu výpočtu.
3) Zadání geometrie detektoru a výpočet elektrického pole.
4) Výpočet úhlových charakteristik pro různé energie iontů a různá napětí na elektrodách detektoru.
5) Zhodnocení výsledků.
Seznam odborné literatury
F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984.
M. Vyšinka, Studium záchytu iontů a iontová emise z prachových zrn, Diplomová práce, MFF UK, Praha, 2008.
Manuály programu SIMION.
Další literatura po dohodě s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Pro určení teploty, rychlosti a koncentrace iontů slunečního větru jsou používány různé kombinace Faradayových válců. Jejich charakteristiky jsou obvykle určovány výpočtem založeným na řadě zjednodušení (mřížky jsou uvažovány jako ekvipotenciální plochy s homogenním polem mezi nimi, jsou zanedbány okrajové efekty spojené s konečnými rozměry detektoru). Snahy o snížení ceny družicových experimentů vedou ke zmenšování rozměrů detektorů, a tím však ke zdůraznění vlivu okrajových efektů.

Úkolem práce bude pomocí programu SIMION namodelovat co nejpřesněji průběh elektrického pole uvnitř detektoru a určit trajektorie částic v tomto poli v závislosti na velikosti a směru rychlosti. Výsledky budou použity při výpočtu parametrů slunečního větru z dat naměřených přístrojem BMSW a k případné modifikaci konstrukce detektorů pro další experimenty.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=93
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=93
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK