Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Physical properties of ultrafine-grained polycrystals of magnesium based alloys
Název práce v češtině: Fyzikální vlastnosti ultrajemnozrrných polykrystalů slitin na bázi hořčíku
Název v anglickém jazyce: Physical properties of ultrafine-grained polycrystals of magnesium based alloys
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2008
Datum zadání: 13.04.2010
Datum a čas obhajoby: 17.05.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2010
Oponenti: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Zásady pro vypracování
Vypracujte literární rešerši poznatků o fyzikálních vlastnostech jemnozrnných polykrystalů připravených metodami intenzivní plastické deformace.
Studujte změny mechanických vlastností různě připraveného materiálu metodami ECAP, EX-ECAP a kováním.
Sledujte vývoj mikrostruktury vybraných stavů pomocí světelné, skenovací a transmisní elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce.
Studujte teplotní stabilitu jemnozrnné struktury metodou změn mikrotvrdosti a elektrického odporu.
Studujte vliv stupně deformace na další vybrané fyzikální vlastnosti - změny elektrické vodivosti, vývoj textury, změny koncentrace poruch krystalové mříže, korozní odolnost, atd.
Seznam odborné literatury
1. Investigations and applications of severe plastic deformation. T.C. Lowe, R.Z. Valiev (eds.), Kluwer, Dordrecht, 2000.

2. R.Z. Valiev: Proc. of the NanoSPD2. M.J. Zehetbauer, R.Z. Valiev (eds.), Wiley, (2002), 109

3. Nanomaterials by severe plastic deformation. Proc. NanoSPD3, ed.: Z. Horita, Trans Tech Publications, 2006.

4. Nanomaterials by severe plastic deformation IV. Y. Estrin, H.J. Maier (eds.), Trans. Tech. Pub., 2008.

Další odborné publikace doporučené vedoucím práce.

Předběžná náplň práce
Výrazné zmenšení velikosti zrna vede k významnému vzrůstu pevnosti materiálu. Zjemnění mikrostruktury lze dosáhnout několika metodami.
Jednou z nejslibnějších a v poslední době často používaných metod je tzv. metoda equal channel angular pressing (ECAP), při které lze opakovaným protlačováním vzorku dvěma na sebe kolmými kanály téhož příčného průřezu dosáhnout vysokých skutečných deformací (8-12), které vedou k podstatnému zjemnění zrna. K dalším moderním metodám přípravy jemnozrnného materiálu patří protlačování (extruze), torze za vysokých tlaků (HPT), kruhové kování atd. Všechny tyto technologické postupy mají společné vytvoření velkého množství poruch v materiálu, který je v silně nerovnovážném stavu. Kovy a slitiny s velmi malým zrnem patří do třídy moderních materiálů, které mají celou řadu strukturních apliakcí a mnoho unikátních vlastností, kterými se výrazně liší od materiálů s velkým zrnem.
Cílem této práce je studovat mechanické a další vybrané fyzikální vlastnosti ultrajemnozrnných slitin na bázi hořčíku a korelovat je s mikrostrukturním stavem těchto materiálů připravených různými technologickými postupy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Strong grain refinement may result in strong increase in strength. Several processing techniques are used for the refinement of the microstructure. One of the most promising is the equal channel angular pressing (ECAP) in which multipass pressing of the specimen allows to reach very high total strains (of 8-12) and high grain refinement in the material. Another modern processing techniques have been developed in the last years to produce fine-grain structure, in particular extrusion, high pressure torsion, swageing, etc. The common feature of all these techniques is the introduction of a large number of crystal defects in the material which is obviously in an non-equilibrium state. Metals and alloys with fine grains have proven to be a promising class of novel materials with a wide variety of possible structural applications and many unique properties which are superior to those of their coarse grained counterparts.
The objective of this thesis is to investigate mechanical and other selected physical properties of fine-grained magnesium based alloys and to correlate them with the microstructure development in the material prepared by various processing techniques.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK