Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování mikroskopických procesů plastické deformace hexagonálních materiálů
Název práce v češtině: Modelování mikroskopických procesů plastické deformace hexagonálních materiálů
Název v anglickém jazyce: Modelling of microscopic processes of palstic deformation in hexagonal materials
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2008
Datum zadání: 21.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.04.2009
Konzultanti: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Rešerše současných modelů plastické deformace materiálů.
Provedení deformačních zkoušek vybraných slitin s hexagonální mřížkou.
Ověření platnosti stávajících modelů na experimentálních datech získaných z tahové deformace.
Interpretace výsledků s ohledem na mikroskopické mechanismy probíhající během plastické deformace.
Zpracování výsledků do závěrečné zprávy projektu.
Seznam odborné literatury
1. C.W. Sinclair, W.J. Poolea and Y. Brechet: A model for the grain size dependent work hardening of copper, Scripta Materialia 55 (2006), 739-742.

2. R. Král, P. Lukáč, M. Zehetbauer, M. Janeček: Mechanisms controlling plastic behaviour in Al-Mg and Al-Mn-Mg alloys: A comparison of contemporary models, Acta Technica ČSAV 42 (1997), 145-174.

3. J. Balík, P. Lukáč, Z. Drozd, R. Kužel: Strain hardening behaviour of AZ31 magnesium alloy, Int. Jour. Mat. Res. (2009), in press.

Další literatura dle zadání vedoucího projektu


Předběžná náplň práce
Modelování mechanismů zpevnění a odpevnění materiálů má dlouholetou tradici. První modely se objevily v polovině 20. století s rozvojem teorie dislokací. V posledních dvaceti letech bylo navrženo několik modelů, které popisují mikroskopické mechanismy probíhající během plastické deformace zejména u materiálů s kubickou strukturou. Společnou charakteristikou těchto modelů je navržení modelové rovnice, která obsahuje parametry popisující jednotlivé mechanismy probíhající během plastické deformace. Fitováním teoretických vztahů experimentálními daty (křivkami zpevnění) obdržíme hodnoty příslušných parametrů, které nám umožní získat poznatky o mikroskopických procesech zpevnění a odpevnění v materiálu. Kriteriem správnosti příslušného modelu je potom srovnání teoretických předpokladů s experimentálními charakteristikami mikrostruktury pomocí optické nebo elektronové mikroskopie, rentgenové difrakce, atd.
Cílem tohoto projektu je provést rešerši stávajících modelů materiálů s hexagonální mřížkou a ověřit jejich platnost pro experimentálních data získaná během plastické deformace vybraných hexagonálních slitin a pokusit se o jejich vylepšení zahrnutím mechanismů, které jsou specifické pro tuto třídu materiálů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Modeling of mechanisms of plastic deformation of materials has a long tradition. First models appeared already in the middle of the 20th century with the development of the theory of dislocations. In the last twenty years several models have been proposed describing microscopical mechanisms during plastic deformation in materials with cubic structure. The general characteristics of these models is the development of a master equation which contains parameters which are related to the individual mechanisms occurring during plastic deformation. Fitting of these parameters to experimental data allows to obtain characteristics of hardening and softening processes in the material. The comparison of the quality of the fit with experimental characteristics of the microstructure using light and transmission electron microscopy or X-ray diffraction allows us to determine the correctness of the theoretical assumptions.
The objective of this project is to review the current models of materials with hexagonal lattice and to verify their validity on experimental data obtained by tensile tests of selected hexagonal alloys and to try to improve them by adding of mechanisms which are specific for this class of materials.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK