Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium podmínek krystalizace a termodynamických vlastností vybraných intermetalických sloučenin lanthanoidů
Název práce v češtině: Studium podmínek krystalizace a termodynamických vlastností vybraných
intermetalických sloučenin lanthanoidů
Název v anglickém jazyce: Study of conditions of crystallization and of thermodynamic properties of
selected intermetallic compounds of lanthanides
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2008
Datum zadání: 13.04.2010
Datum a čas obhajoby: 17.05.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2010
Oponenti: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Práce je experimentálního charakteru, zaměřená na technologii přípravy vzorků, strukturní analýzu připravených vzorků a na získání původních výsledků termodynamických vlastností látek v širokém oboru teplot a magnetických polí. Práce bude vypracována v těsné součinnosti s vedoucím práce a s konzultantem.
Seznam odborné literatury
Ch. Kittel, Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985
J.S.Abel: Preparation and crystal growth of rare earth elements and intermetallic compounds in: Handbook of the Physics and Chemistry of Rare Earths, Vol.12, ed. K.A.Gschneider, Jr. and L.Eyring, Elsevier, Amsterdam 1989
Časopisecká literatura dle doporučení vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Anizotropie fyzikálních vlastností krystalické pevné látky je dána její krystalovou strukturou. Pokud chceme detailně studovat anizotropní vlastnosti (magnetické, transportní, dilatační) pevných látek, je nezbytné tyto vlastnosti studovat na monokrystalech. Příprava monokrystalů pevných látek je technologicky náročný, ale vysoce ceněný proces. Na úspěšnosti přípravy monokrystalu závisí často celý následný výzkum dané látky.
Cílem práce je zjištění podmínek krystalizace a studium termodynamických vlastností vybraných látek ze systému intermetalických sloučenin kovů vzácných zemin s d- a p-kovy. Studium podmínek růstu krystalu daného systému bude založeno na co nejpřesnějším určení technologických parametrů celého procesu.
Náplní práce je:
a) metodika a technika růstu krystalu z taveniny popř. zonální tavbou na moderní aparatuře
b) seznámení se s metodami identifikace krystalu
c) příprava dobře definovaných vzorků a na to navazující studium jejich termodynamických vlastností.
U uchazeče se předpokládají znalosti na úrovni absolvování přednášky Fyzika IV a jistá experimentální zručnost.

Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti:
osobně:
Doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
KFES
Ke Karlovu 5
1. patro, č.dv. 25 nebo přízemí, č.dv. 30,31
na e-mailové adrese:
svoboda@mag.mff.cuni.cz
nebo na tel.:
2 21 91 12 27
Po konzultaci se mohou tamtéž přihlásit. Práce je také vhodná pro zájemce o navazující postgraduální studium.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The anisotropy of the physical properties of solids is based on its crystalline structure. If we want to study the anisotropic properties of solids (magnetic, transport, dillatometric) in detail, it is neccessary to study them on reliable single crystals. Preparation of single crystals of solids is a challenging but highly appreciated process. On the success of crystal growth depends frequently all the following research.
The goal of this work is a determination of condition of crystallization and study of thermodynamic properties of materials from the system of intermetallic compounds of rare-earth metals with d- and p- metals. The study of crystal-growth conditions will be based on exact determination of the technological parameters of the growth process.
The work will consist of:
a) metods of crystal growth from melt and zone-melting
b) methods of identification of crystal
c) preparation of well defined samples and following research of their thermodynamic properties
The expected level of knowledge is at the level of Physics IV and some experimental skill is neccessary for this work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK