Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Samoorganizace a přenos excitační energie v bakteriochlorofylových agregátech
Název práce v češtině: Samoorganizace a přenos excitační energie v bakteriochlorofylových agregátech
Název v anglickém jazyce: Self-assembly and excited energy transfer in bacteriochlorophyll aggregates
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2008
Datum zadání: 11.11.2008
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Oponenti: František Vácha
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jan Alster, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Postup práce je stanoven následovně:
1. Rešerše literatury týkající se bakteriochlorofylových agregátů
2. Studium samoorganizace bakteriochlorofylu c s molekulami vybraných příměsí
3. Měření přenosu excitační energie v připravených komplexech
Další postup bude odvozen od průběžných výsledků.
Seznam odborné literatury
1. Balaban TS, Tamiaki H, Holzwarth AR: Chlorins programmed for self-assembly (2005) Top. Curr. Chem. 258:1-38.
2. Blankenship RE, Olson JM and Miller M: Antenna complexes from green photosynthetic bacteria (1995) In: Blankenship RE, Madigan MT and Bauer CE (eds): Anoxygenic Photosynthetic Bacteria, pp 399?435. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
3. Lakowicz JR: Principles of Fluorescence Spectrosocopy (1986) Plenum Press, New York
4. Prosser V a kolektiv: Experimentální metody biofyziky (1989) Academia, Praha
5. odborné články a internet
Předběžná náplň práce
Světlosběrné komplexy zelených fotosyntetických bakterií, tzv. chlorosomy, se od ostatních fotosyntetických komplexů výrazně liší organizací. Hlavní část pigmentů v chlorosomech (bakteriochlorofyl c, d nebo e) totiž není uspořádána v pigment-proteinových komplexech, jak je ve fotosyntéze obvyklé, ale ve formě samoorganizujících se agregátů. Tyto agregáty tvoří lamelární struktury v jejichž mezi-lamelárních prostorách jsou integrovány další složky chlorosomu, jako např. karotenoidy.

Cílem práce je využit samoorganizačních schopností bakteriochlorofylů a připravit agregáty s příměsí jiných molekul (např. karotenoidů) in vitro. Prvním krokem by proto mělo být studium vlivu struktury molekul potenciální příměsi na schopnost vytvářet spolu s bakteriochlorofyly agregáty. Připravené komplexy budou dále zkoumány z hlediska schopnosti přenášet excitační energii z příměsi na bakteriochlorofyly. K tomu bude využito metod optické spektroskopie, zejména měření fluorescenčních excitačních spekter. Získané výsledky mohou být využity ke konstrukci samoorganizujících se světlosběrných komplexů s obsahem více než jedné fotoaktivní složky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Self-assembly and excited energy transfer in bacteriochlorophyll aggregates
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK