Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium funkce prokaryotních homologů Nramp transportních proteinů
Název práce v češtině: Studium funkce prokaryotních homologů Nramp transportních proteinů
Název v anglickém jazyce: Functional study of prokaryotic homologs of Nramp transport proteins
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2008
Datum zadání: 07.11.2008
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Oponenti: RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zvládnout zásady práce v mikrobiologické laboratoři, kultivaci bakteriálních buněk
2. Seznámit se se základními principy fluorescenční spektroskopie a s metodami měření intracelulárního pH.
3. Zpracovat přehlednou rešerši k danému tématu.
4. Funkčně charakterizovat vybrané prokaryotní homology Nramp proteinů.
5. Diskutovat získané výsledky.

Seznam odborné literatury
1. Courville,P., Chaloupka,R., and Cellier,M.F.M. (2006). Recent progress in structure-function analyses of Nramp proton-dependent metal-ion transporters. Biochemistry and Cell Biology 84, 960-978.
2. E.Straková: Studium faktorů ovlivňujících transport protonů transportním proteinem MntH, diplomová práce, MFF UK 2007.
3. vybraný soubor původních prací


Předběžná náplň práce
Proteiny z rodiny Slc11 (SoLute Carrier 11) transportují dvojmocné kovové ionty za pomoci symportu s protony u celé řady organismů - od bakterií (MntH - Manganese Proton-dependent Transporter) po člověka (Nramp - Natural Resistence Associated Membrane Protein) a hrají důležitou roli v homeostázi kovových iontů. I přes klíčovou fyziologickou roli těchto transportních proteinů jsou poznatky o mechanismu, jímž transportují dvojmocné kovové ionty, velmi sporé, zejména kvůli absenci vhodných experimentálních metod. Navíc, většina poznatků byla získána měřením na jejich eukaryotních homolozích. Membránové proteiny z této rodiny transportují ionty dvojmocných kovů (např. Mn2+, Fe2+, Co2+, Cd2+) společně s protony (H+). Bakterie tak využívá tzv. protonmotivní síly k akumulaci kovů, které potřebuje jako kofaktory některých důležitých enzymů. Poměr mezi počtem transportovaných atomů kovu a protonů však není konstantní a za některých podmínek se protein MntH chová dokonce jako protonový kanál - umožňuje průchod protonů bez přítomnosti kovu. Cílem práce bude studovat v celobuněčném modelovém systému různé homology MntH z funkčního hlediska, zejména bude kvantifikován nespecifický protonový tok transportérem a spřažený transport. Modelovým systémem budou bakterie Escherichia coli exprimující vybrané homology MntH, u kterých se předpokládá změněná tendence k nespecifickému protonovému toku. Všechna měření budou využívat fluorescence zeleného fluorescenčního proteinu citlivého na pH (pHluorin) k měření změn vnitrobuněčného pH buněk. Práce je zvláště vhodná pro zájemce o magisterské studium oboru BIOFYZIKA.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK