Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium dynamického chování a interakcí během teplotně indukované fázové separace v polymerních roztocích
Název práce v češtině: Studium dynamického chování a interakcí během teplotně indukované fázové separace v polymerních roztocích
Název v anglickém jazyce: -
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
-
Seznam odborné literatury
-
Předběžná náplň práce
Některé polymery rozpustné ve vodě vykazují tzv. dolní kritickou rozpouštěcí teplotu
(LCST); zatímco při nízkých teplotách jsou polymerní řetězce roztoku ve fázi flexibilního klubka
s převládajícími interakcemi polymer-rozpouštědlo, zvýšení teploty vede k fázové separaci a řetězce
tvoří kompaktní globule s dominantními hydrofóbními interakcemi polymer-polymer. Jev fázové
separace v polymerních roztocích má analogii v tzv. kolapsu hydrogelů, během kterého polymerní
sítě přecházejí z nabotnalého stavu do stavu zkolabovaného. Hydrogely připravené na bázi
polymerů vykazujících LCST skokově mění svůj objem při malé změně teploty a tato schopnost
vedla k rozvoji inteligentních hydrogelů pro řízené uvolňování léků, robotiku a jiné aplikace.
Spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) umožňuje detailně sledovat interakce
polymer-polymer a polymer-rozpouštědlo, pohyblivost polymerních segmentů a molekul
rozpouštědla.
Cílem práce bude prostudovat strukturní a dynamické změny v polymerních roztocích
pomocí spektroskopie NMR. Důraz bude kladen na relaxační metody a měření difúzních
koeficientů umožňující charakterizovat dynamické chování molekul v roztoku.

Práce má experimentální charakter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK