Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie
Název práce v češtině: Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie
Název v anglickém jazyce: Experiments for Interactive Physics Laboratory: experiments and theory
Klíčová slova: praktická práce, pokusy, aktivity do hodin fyziky
Klíčová slova anglicky: practical work, experiments, classroom activities
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2008
Datum zadání: 10.09.2008
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
  doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
1) Provést rešerši dostupné literatury (včetně internetových zdrojů) týkající se fyzikálních experimentů využívaných ve fyzikálním vzdělávání na SŠ (ev. úvodní VŠ) úrovni a v neformálním fyzikálním vzdělávání (v science centrech apod.). Provést též rešerši prací zabývajících se rolí a významem experimentů ve fyzikálním vzdělávání (včetně kritických názorů na tuto roli).
2) Vytipovat experimenty a soubory experimentů, které by byly vhodné pro Interaktivní fyzikální laboratoř pro středoškoláky - jak vzhledem k návaznosti na SŠ učivo a požadavky RVP, tak se zaměřením na podchycení zájemců a talentů již motivovaných pro fyziku. Na druhé straně vytipovat též pokusy, které by měly šanci zaujmout i tu (značnou) část SŠ populace, kterou fyzika příliš nezajímá. Konkrétní volba oblasti fyziky, na níž se disertační práce soustředí, by měla vyplynout z rešerše počáteční fáze vytipovávání experimentů.
3) Vybrané pokusy podrobně ověřit, případně vytvořit jejich modifikace ev. zcela nové varianty. K pokusům zpracovat potřebnou teorii (i na úrovni přístupné středoškolákům) a provést dle možnosti kvantitativní porovnání výsledků experimentů a teorie. Pokusy zdokumentovat.
4) Zpracovat metodické návody k pokusům a materiály (návody, rozšiřující texty apod.) pro středoškoláky (v písemné i elektronické formě).
5) Ověřit, jak studenti reagují na pokusy a na připravené materiály; dle získané zpětné vazby pokusy, metodiku i materiály upravovat. Dle možnosti prověřit, zda a jak absolvování vyvinutých pokusů rozvíjí znalosti, dovednosti (obecně kompetence) studentů a zda a jaký vliv má na jejich motivaci k tomuto předmětu.
Seznam odborné literatury
Bennett J.: Teaching and Learning Science. Continuum, London, N.Y. 2003.
Monk M., Osborne J.: Good practice in Science Teaching: What Research has to say. OUP, Buckingham 2000.
Cunningham et al.: Hands-on Physics Activities with Real-Life Applications. Jossey-Bass, San Francisco 1994.
Články v Am.J.Phys, Eur.J..Phys., TPT, Physics Education, sbornících GIREP a další dle zadání školitele.
Předběžná náplň práce
Pro nově budovanou Interaktivní fyzikální laboratoř pro středoškoláky bude třeba vytipovat, ověřit, modifikovat a nově vyvinout řadu fyzikálních pokusů, které budou moci středoškoláci v laboratoři sami aktivně provádět. Přitom je potřeba mít dané experimenty v řadě variant, aby na jedné straně mohly zaujmout i zájemce nepříliš motivované pro fyziku a na druhé straně aby poskytly dostatek poučení a příležitosti pro další rozvoj i pokročilejším zájemcům. K pokusům je třeba dostatečně podrobně zpracovat návody, metodiku a další materiály poskytující zájemcům dostatek informací. V této souvislosti je třeba k pokusům dostatečně podrobně zpracovat i patřičnou teorii, opět na několika úrovních, a to včetně (úvodní) vysokoškolské úrovně. U vybraných pokusů je třeba provést ověření, jak na ně budou reagovat středoškoláci a podle získané "zpětné vazby" pokusy, metodiku i materiály k nim patřičně upravit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
It is necessary to find, check, modify or create a lot of physics experiments that may be used in newly built Interactive Physics Laboratory for high school students. Various variants of experiments are needed both to motivate students not interested in physics and to offer a lot of possibilities to gifted students. Detailed instructions, metodical and further texts for both educators and students should be created, including the theory concerning the experiments (at several levels according to knowledge of students). The feedback from students should be used to improve the experiments and texts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK