Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpočetní modely procesů probíhajících ve fotosyntetickém reakčním centru
Název práce v češtině: Výpočetní modely procesů probíhajících ve fotosyntetickém reakčním centru
Název v anglickém jazyce: Computational characterization of physico-chemical reaction center
of photosystem.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2017
Datum zadání: 20.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2017
Zásady pro vypracování
Práce bude založena na kvantově-chemických výpočtech modelových systémů agregátů fotosyntetických reakčních center a jejich biofyzikálních a biochemických interakcí.
Pro tyto komplexy budou vypočteny základní elektronové vlastnosti. Pro tyto komplexy budou vypočteny základní elektronové vlastnosti. U navržených reakčních mechanismů budou spočtena termodynamická data (entalpie a volné Gibbsovy energie) a odhadnuty kinetické parametry procesu fotosyntézy.
Zvolené komplexy budou nejprve podrobeny geometrické optimalizaci a pro finální struktury budou provedeny analýzy vlnových funkcí resp. elektronové hustoty pomocí různých výpočetních kvantově-mechanických programů.
Seznam odborné literatury
1. R. Polák, R. Zahradník: Základy kvantové chemie, SNTL Praha, 1993
2. P. Čárský, M. Urban: Ab initio výpočty v chemii, SNTL Praha, 1988
3. J. Fišer: Úvod do kvantové chemie, Academia Praha, 1983
4. N. Ostlund, A. Szabo: Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill Inc. New York, 1989
5. W. Yang, J. A. Parr: Density Functional Theory, Wiley, NY, 1998
6. R.E. Blankenship: Molekulární mechanismy fotosyntézy, Blackwell Science, 2002
Předběžná náplň práce
Práce bude založena na kvantově-chemických výpočtech modelových systémů agregátů fotosyntetických reakčních center a jejich biofyzikálních a biochemických interakcí. Pro tyto komplexy budou vypočteny základní elektronové vlastnosti. U navržených reakčních mechanismů budou stanoveny důležitá termodynamická data (entalpie a velné Gibbsovy energie) a odhadnuty kinetické parametry procesů, které hrají klíčovou úlohu v procesu fotosyntézy. Nejdůležitější úkol pak bude spočívat ve výpočtech elektronových přechodů studovaných systémů, porovnání s experimentálními daty a analýzy chyb.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK