Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj selektivních pulsů pro potlačení signálu vody v NMR spektrech biomolekul
Název práce v češtině: Vývoj selektivních pulsů pro potlačení signálu vody v NMR spektrech biomolekul
Název v anglickém jazyce: Design of selesctive pulses for water suppression in NMR spactra of biomolecules
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Nukleární magnetická rezonance (NMR) je spektroskopická metoda používající radiofrekvenční vlnění ke studiu vlastností molekul. Pomocí NMR lze například zjišťovat prostorovou strukturu biomolekul (hlavně proteinů, ale i kratších segmentů nukleových kyselin) v roztoku. Signál rozpouštědla, tj. vody, však mnohonásobně převyšuje odezvu studované molekulya je jej třeba nějakým způsobem potlačit. V současnosti je již k dispozici několik velmi účinných postupů, avšak s různými nevýhodami. Cílem práce tak bude rozvést použití selektivních pulsů, které umožní, aby molekuly vody prošly celým experimentem nepovšimnuty a nerušily jeho průběh. Při návrhu nových metod se explicitně přihlédne k efektu radiačního tlumení, který má zásadní vliv na dynamiku signálu vody ve vzorku díky zpětné vazbě měřící cívky. K vývoji takových pulsů se využije teorie optimálních procesů. Práce tak bude spojovat rozvoj teoretického modelu s experimentální zkušeností, na niž především bude kladen důraz.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK