Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktorová analýza reálných spektroskopických dat a možnosti její optimalizace
Název práce v češtině: Faktorová analýza reálných spektroskopických dat a možnosti její optimalizace
Název v anglickém jazyce: Factor analysis of real spectroscopic data and possibilities of its optimization
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Bok, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s základními principy faktorové analýzy
2. Naučit se používat program FA8 pro zpracování spekter faktorovou analýzou a grafické programy gnuplot a SigmaPlot
3. Na modelových i skutečných spektrech studovat vliv negativních jevů (změna pozadí, šum) na kvalitu vypočtených výsledků.
Seznam odborné literatury
1. Vybraný soubor původních prací
2. Henry E. R., Hofrichter J., Methods in Enzymology 1992, 210, 129-192
3. Wall M.E., Rechtsteiner A., Rocha L.M.,In A Practical Approach to Microarray Data Analysis. (D.P. Berrar, W.Dubitzky, M. Granzow, eds.), 2003, pp. 91-109.
Předběžná náplň práce
Práce je zvláště vhodná pro zájemce o magisterské studium v zaměření BIOFYZIKA.
Faktorová analýza je sada technik pro extrakci informací z vícerozměrných dat, která v případě spektroskopie představují sérii naměřených spekter určitého vzorku. Jestliže např. vzorek sestává z několika komponent, jejichž koncentrace se v čase mění, zpracováním spekter faktorovou analýzou lze určit jak počet těchto komponent a jejich relativní koncentrace v čase, tak (v případě dodatečné informace) i spektra čistých komponent. Tento přístup je velmi efektivní při studiu složitých biomolekulárních systémů.
Cílem bakalářské práce je kvantitativně určit vliv nepříznivých situací při měření na vypočtené výsledky a navrhnout postupy pro předzpracování dat, kterými se dosáhne lepších výsledků zpracování faktorovou analýzou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK