Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strukturní stabilita jemnozrnných hořčíkových slitin připravených různými technologiemi
Název práce v češtině: Strukturní stabilita jemnozrnných hořčíkových slitin připravených různými technologiemi
Název v anglickém jazyce: Structure stability of fine-grained Mg-based alloys prepared by various processing routes
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2007
Datum zadání: 17.10.2007
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: prof. Ing. Branislav Hadzima, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Seznamte se se studovanou problematikou a vypracujte rešerši dostupných literárních údajů.

2. Studujte strukturní stabilitu vybraných hořčíkových slitin pomocí změn mikrotvrdosti a elektrické rezistivity.

3. Odpovídající změny mikrostruktury studujte metodami světelné, řádkovací a transmisní elektronové mikroskopie.

4. Stanovte teplotní obory stability struktury studovaných materiálů a diskutujte rozdílné chování na základě rozdílů v jejich mikrostruktuře.
Seznam odborné literatury
1. Investigations and applications of severe plastic deformation. T.C. Lowe, R.Z. Valiev (eds.), Kluwer, Dordrecht, 2000.
2. Nanomaterials by severe plastic deformation. Proc. NanoSPD3, ed.: Z. Horita, Trans Tech Publications, 2006.
3. J.H. Driver: Stability of nanostructured metals and alloys, Scripta Meter. 51 (2004), 819.
4. Z. Zúberová, Y. Estrin, T.T. Lamark, M. Janeček, R.J. Hellmig, M. Krieger: J Mater. Proc. and Technol. 184 (2007), 294.
5. Janeček, M. Král, R., Dobroň, P., Chmelík, F., Šupík, V., Holländer, F.: Mater. Sci. Engn. A 462 (2007), 116.
6. Další literatura doporučená vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
V poslední době probíhá intenzivní výzkum vlastností materiálů s velikostí zrna menší než 1 mikrometr(tzv. submikrokrystalické resp. namokrystalické materiály). Motivací tohoto výzkumu je celá řada unikátních vlastností této skupiny materiálů, kterými se výrazně odlišují od běžných materiálů s větším zrnem. Existuje celá řada technologických postupů přípravy jemnozrnných materiálů (protlačování za vysokých tlaků, kruhové chování, ECAP, HPT, atd.), které mají společné vytvoření značného množství poruch v materiálu a tím uložení značné deformační energie. Takto vytvořený materiál není ve stavu termodynamické rovnováhy a za vyšších teplot může dojít k nežádoucímu růstu zrna. Pokud se však podaří v materiálu jemnozrnnou strukturu udržet i za vyšších teplot, získává rozsáhlé možnosti praktického uplatnění. Cílem práce je studovat několik vybraných slitin na bázi hořčíku a stanovit teplotní obory stability struktury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the recent years there has benn an extensive research of properties of materials with grain size below 1 micrometer (so called submicrocrystalline or nanocrystalline materials). The research was motivated by a wide variety of unique properties of this group of materials which are sifgnificantly different from those of current materials with larger grains. Many modern processing routes have been developed in the last years, in particular extrusion, swageing, ECAP, HPT etc., whose common feature is the introduction of a large number of crystal defects and consequently the storage of large deformation energy in the crystal lattice. Such a material is obviously in an non-equilibrium state and as such prone to undesired grain growth at higher temperatures. If the fine-grained structure remains stable at higher temperatures the material will be suitable for many structural applications.
The objective of this thesis is to study several selected Mg based alloys and to determine the temperature range of their structural stability.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK