Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium fotofyzikálních vlastností nových polymerů a jejich směsí se zaměřením na jejich perspektivní použití ve fotonice
Název práce v češtině: Studium fotofyzikálních vlastností nových polymerů a jejich směsí se zaměřením na jejich perspektivní použití ve fotonice
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: doc. Danka Slavínská, prom. fyz., CSc.
Předběžná náplň práce
Studium fotofyzikálních vlastností nových polymerů a případně jejich směsí se zaměřením na jejich perspektivní použití pro fotonické prvky (např. fotovoltaické články, elektroluminiscenční diody aj.)
Výhodou polymerů je jejich velká variabilita umožňující spektrální ladění absorpce i emise chemickou cestou přes celou oblast viditelného spektra a dále i relativně snadná a levná příprava součástek ve srovnání s odpovídajícími anorganickými materiály. Změnou chemické struktury polymeru lze měnit nejen absorpci světla a barvu emitovaného světla, ale i zvýšit rozpustnost polymeru, a tím zjednodušit možnosti přípravy tenkých vrstev použitím komerčních technik (např. namáčení, rotační lití, aj.).
Práce bude obnášet studium optických vlastností polymerních materiálů v roztoku i tenkých vrstvách. Vrstvy budou připravovány rotačním nanášením z roztoků polymerů. Bude měřena absorpce a fotoluminiscence a případně studovány i elektrochemické vlastnosti nových materiálů. Dle vlastností polymeru budou připraveny a charakterizovány vzorky elektroluminiscenční diody nebo fotovoltaický článek.
Práce má experimentální charakter s možností teoretického rozboru experimentálních dat a jejich modelování.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK